Församlingsinstruktion

Här kan du läsa om mål och inriktning för församlingsarbetet i Hörnefors. Den aktuella församlingsinstruktionen antogs 2019 och gäller till och med 2023.

Varje församling i Svenska kyrkan ska utarbeta en församlingsinstruktion som talar om hur församlingen ska arbeta under en fastställd tidsperiod. Församlingsinstruktionen beslutas av kyrkofullmäktige i församlingen och fastställs av domkapitlet i stiftet.

Församlingspresentation

Hörnefors församling omfattar centralorten Hörnefors med omkringliggande byar. I huvudsak firas församlingens gudstjänster i Rosornas kyrka eller i Rosornas kapell, men också på kriminalvårdsanstalten Sörbyn och i samverkan med EFS Sörmjöle missionshus. Sommartid firas  gudstjänster i Brukskyrkan, samt i fiskekapellet på Snöan. Några gånger per år sker även gudstjänster på andra platser, såsom friluftsgudstjänster, byagudstjänster och dopgudstjänster i hemmiljö.

Hörnefors församling satsar på att vara en gemenskap för alla åldrar vardag som helgdag med Gud i centrum. Musiken har en viktig och framträdande roll i församlingens mötesplatser, såväl i gudstjänst som i körverksamhet. Det finns en god vilja till samverkan mellan olika samhällsaktörer, föreningar och församlingar i bygden.

Centralorten Hörnefors har tidigare varit ett brukssamhälle, vilket har satt sin prägel på församlingen och bygden, även om jordbruk, fiske och egen företagsamhet också har gett möjligheter till försörjning och arbetstillfällen.

Umeå kommun är största arbetsgivare, men det finns även en mängd privata företag som ger arbetstillfällen. Tack vare goda kommunikationer ges möjlighet till pendling till Umeå- och Örnsköldsviksregionerna. För närvarande (2018) bor ca 4625 personer i området och befolkningsprognosen pekar mot en ökning. Det är demografiskt sett en relativt homogen befolkning och medelåldern är 52 år (2018). De flesta bor i villa även om det också finns ett flertal flerfamiljshus.

Norrbyskär bär, tack vare sågverksepoken, en särskild historia. Numera präglas den ögruppen av turism och fritidsboende. I Hörnefors finns närhet till natur och hav och ett rikt friluftsliv.

Slutsatser omvärldsanalys

Utifrån församlingens omvärldsanalys, barnkonsekvensanalys och diakonala handlingsplan samt generella tendenser i det svenska samhället har följande slutsatser dragits som får betydelse för församlingens pastorala program:

 • Socioekonomisk struktur – många pendlar till arbeten eller studier på annan ort.
 • Det finns ingen tydlig språklig minoritetsgrupp.
 • Det finns en ökning av antalet unga och vuxna i utanförskap.
 • Missbruk av olika slag återfinns i åldersgrupper från tonåring och uppåt samt i olika socioekonomiska förhållanden.
 • Ensamhetsproblematiken är utbredd framför allt bland äldre, men även bland unga.
 • Ökad psykisk ohälsa.
 • Permanent utflyttning ökar till områden som tidigare var stugområden.
 • Sommartid ökar befolkningen kraftigt i stugområdena.

Slutsatser i barnkonsekvensanalys

I barnkonsekvensanalysen för Hörnefors församling vill vi lyfta fram följande:

 • Antalet barn väntas på sikt öka.
 • Det finns barnfattigdom i Hörnefors.
 • Det är svårare än tidigare att samla ungdomar till olika aktiviteter.
 • Många unga lider av stress och psykisk ohälsa.
 • Barn är i behov av verktyg för andlig utveckling i vårt samhälle.
 • I Hörnefors finns en stark tradition att konfirmera sig i anslutning till åk 8.
 • Barn behöver att personalen har rätt kompetens och delar Svenska kyrkans värderingar och tro.
 • Det finns skola och flertalet barn i Sörmjöle-Norrmjöle området, på grund av begränsade resurser är församlingens barn- och ungdomsverksamhet i stort förlagd till Hörnefors centralort.
 • Barn och unga ska känna sig välkomnade med hjälp av lokalernas utformning.
 • Kyrkan ses som en naturlig samverkanspartner i samhället, för barnens bästa. Det finns en god vilja i samhället att samverka för barn och ungas bästa.
 • Det finns goda förutsättningar för en aktiv fritid för barn och unga i området. T ex är ungdomsgården i Hörnefors bland de mest besökta i Umeå kommun. Det finns många idrottsföreningar som erbjuder aktiviteter för barn och unga.
 • Hörnefors församling är begränsad i resurser på olika sätt och räcker inte alltid till där vi önskar och ser behov, bland annat de behov som omtalas i ovanstående slutsatser i barnkonsekvensanalysen. Men vi bereder plats för barnen i gudstjänsterna, vi är flexibla i vårt arbetssätt, vi försöker samla våra resurser för att inte vara så sårbara i vårt arbete. Vi försöker även nätverka och samarbeta med olika aktörer på orten och bidra med vårt ”strå till stacken” där andra skapat kontakter och redan gör ett gott jobb. Barnverksamheten är kostnadsfri.

Församlingens grundläggande uppgift

I allt vill församlingen vara en öppen, levande och välkomnande gemenskap med budskapet om Jesus Kristus i centrum. Här erbjuds mötesplatser för alla åldrar, där verksamheten utgår från människors förutsättningar, behov och längtan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (KO)

Gudstjänst

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem (Matt 18:20)

Gudstjänsterna skall bygga på delaktighet, inkludering och idealitet. Målsättningen är ett gudstjänstliv som vi skapar tillsammans. I gudstjänsten får vi andlig kraft, möter vår längtan och upplever Guds närvaro. I huvudsak firas församlingens gudstjänster i Rosornas kyrka eller i Rosornas kapell. Upp till två gånger i månaden firas gudstjänst på kriminalvårdsanstalten Sörbyn. Sommartid firas gudstjänster i Brukskyrkan, samt i fiskekapellet på Snöan. Huvudgudstjänst firas varje söndag och kyrklig helgdag. Den följer kyrkohandbokens ordningar och präglas av ett igenkännande.

Församlingen har musikandakter på Solgården och Astridgården kontinuerligt.

Gudstjänstlivet berikas av musikens olika uttrycksformer i församlingssång, körsång samt instrumentella inslag. Musiken bidrar till gudstjänstens helhet och ger ordet, lovsången och bönen fler dimensioner. Rosornas kyrka och övriga lokaler som vi firar gudstjänst i är välkomnande och anpassade för stor som liten. För barnen finns det gosedjur, lekhörna och lekväskor anpassade för olika åldrar. 
   
Några gånger per år sker gudstjänster på andra platser, såsom friluftsgudstjänster, byagudstjänster och dopgudstjänster i hemmiljö och i samverkan med EFS Sörmjöle och Pingstkyrkan i Hörnefors.

Gudstjänster i samband med de kyrkliga handlingarna – dop, konfirmation, vigsel och begravning är värdefulla mötesplatser. På uppdrag av Svenska staten utför församlingen begravningsverksamhet med ansvar för kyrkogården i Hörnefors. I Rosornas kapell, där de flesta begravningsgudstjänster sker, finns även möjlighet till borgerlig begravning.

Undervisning

Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek […] (Ef 3:17-19)

Undervisning är en av Svenska kyrkans grundläggande uppgifter, ett livslångt lärande som ger möjlighet att växa tillsammans genom att dela liv och tro. Barn, unga och vuxna behöver mötas av acceptans och trygghet i mötesplatser som engagerar och ger känsla av sammanhang och tillhörighet.

Församlingen erbjuder detta genom att ta tillvara människors erfarenheter, nyfikenhet på kristen tro och behov av fördjupning utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Som ett led i att kunna erbjuda detta är det centralt att anställda delar Svenska kyrkans tro och värderingar och regelbundet får möjlighet till fortbildning, bland annat via Luleå stift.

Hörnefors församling följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandundervisningen och har utformat en handlingsplan för den verksamheten. Likaså finns en handlingsplan för arbetet med åldrarna 0-18 år.

Diakoni

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. (Matt 25:35-36)

Diakoni är att göra Guds kärlek synlig i världen genom att stå på de utsattas sida och göra handling av sin tro. Församlingen arbetar för att ett diakonalt synsätt skall genomsyra all församlingsverksamhet i mötet med människor i olika åldrar och livssituationer.

I det diakonala arbetet skapas relationer och diakonen arbetar för att alla ska integreras i ett nätverk. Detta arbete syftar till att det skapas ett inkluderande bland de som lever i barnfattigdom samt med utmaningar i familjesituation, skola, hälsa och ekonomi.

Genom nätverkande knyts kontakter med olika samverkanspartners; kommun, landsting och privata aktörer. Genom ett diakonalt tankesätt, i mötet med människor i alla åldrar, skapas öppna, kärleksfulla mötesplatser som bygger relationer och stimulerar till integration och mindre utanförskap. All personal har en diakonal funktion i varje möte; genom sitt lyhörda och kärleksfulla bemötande. Församlingen erbjuder samtal och stöd enskilt eller i grupp. I samverkan med Svenska kyrkans personal- och familjerådgivning i Umeå erbjuds vidare stöd. 

Diakonal handlingsplan samt fortlöpande arbete med hållbarhetsfrågor i och med miljödiplomeringen bildar en bas i församlingens strävan efter ekologisk och social hållbarhet.

Mission

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh. 3:16 )

Mission är grunden som innefattar allt vad kyrkan gör och är – både lokalt och globalt. Kyrkan är världsvid och Hörnefors församling är en del av den. På så sätt sträcker sig missionsuppdraget även utanför församlingens gränser. Uppdraget är att på olika sätt kommunicera budskapet om Jesus Kristus genom att synliggöra Guds kärlek till varje människa.

Församlingen verkar för detta genom att skapa och medverka i mötesplatser för alla åldrar, samt ta tillvara spontana möten. Att delta i arrangemang som berikar bygden och olika nätverk bidrar också till detta. Hörnefors församling arbetar aktivt för att stödja ACT Svenska kyrkan samt Svenska kyrkan i utlandet, genom kollekter och olika insamlingar.

Ett missionerande förhållningssätt innebär att finnas där människor befinner sig. Därför har församlingen bland annat valt att synas på sociala medier, digitala skärmar, hemsida och via affischering. Genom att annonsera på bred front tänker vi att vi når fler åldrar.

Fastigheter

Församlingens kyrkogård, gudstjänstlokaler och övriga lokaler skall fungera som goda och välkomnande mötesplatser. Församlingsexpeditionen skall vara öppen för besök på vardagar och tillgängligheten per telefon skall vara god.

Församlingen som flerspråkig kyrka

Församlingen har viss beredskap att möta människor som talar andra språk än svenska, först och främst engelska och spanska. Hörnefors är ingen mångkulturell bygd i form av många olika nationaliteter.  Men skulle vi i vårt arbete möta behov av andra språk så tas hjälp av resurser inom Södra Västerbottens kontrakt.

Enligt Domkapitlets reglering:

 • firar församlingen, i huvudgudstjänsterna, nattvard minst två söndagar per månad.
 • har församlingen två präster, en komminister och en kyrkoherde
 • skall kyrkomusikers behörighetsnivå vara kantor, vilket församlingen uppfyller.
 • följer församlingen i sitt konfirmandarbete Svenskakyrkans riktlinjer.
 • har församlingen utarbetat en handlingsplan för 0 -18 år.

Utvärdering

Denna församlingsinstruktion samt bilagor skall utvärderas och revideras vid behov, samt i början av varje ny mandatperiod.