Hölö kyrkogård i motljus tidig vår
Foto: Per Andersson

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten finns för att samhället ska ta hand om sina avlidna. I samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter även fortsättningsvis skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten. Hölö-Mörkö församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten bekostas i sin helhet av den lagstadgade begravningsavgiften.

Gravskick

I Hölö-Mörkö församling finns fyra olika gravskick. För de som är skrivna inom Hölö-Mörkö församling finns fyra olika alternativ.

  • Kistgrav. Den döda kroppen placeras i en kista, och kistan begravs i jorden. Över kistgraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav. 
  • Urngrav. Den döda kroppen kremeras. Askan läggs i en urna, som begravs i jorden. Över urngraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav.
  • Minneslund. Den döda kroppen kremeras. Askan grävs ner i en minneslund, som är ett område där stoftet från fler människor finns. Anhöriga får inte delta när askan grävs ner. Minneslunden är anonym – där finns inga personliga stenar eller namn. I kyrkan finns en lista med alla som är begravda i minneslunden.
  • Askgravplats. Den döda kroppen kremeras. Askan grävs ner på en överenskommen plats vid en natursten i en askgravplats där stoftet från fler människor finns. Namnet på den döda finns vid platsen för askan. På en gemensam yta finns möjlighet att placera ljus och blommor. Anhöriga får delta om de önskar vid gravsättningen.

För de som är inte är skrivna i församlingen finns endast Minneslund som alternativ. 

Gravskötsel

Gravskötsel är gravrättsinnehavarens ansvar men kyrkogårdsförvaltningen kan åta sig att sköta om gravplats på  Hölö och Mörkö kyrkogårdar. 
  
Förutsättning för skötsel av gravplats är att eventuell gravrabatt är försedd med en självbevattningslåda. Den finns i två storlekar 60 x 30 cm och  40 x 30 cm. 
  
Självbevattningslåda säljs genom kyrkogårdsförvaltningens. Montering görs alltid genom kyrkogårdsförvaltningens försorg. Montering ingår i priset.  
  
Skötsel av gravplats kan ske årsvis eller för längre period, dock högst 10 år. Se nedan för alternativ och priser.
  
Särskilt avtal för skötselns omfattning och kostnader upprättas genom kyrkogårdsförvaltningens försorg.

I gravskötsel ingår:

- Baskötsel / klippning vattning tillsyn / 
- Plantering av plantor 2 gånger per år (vår och höst) 
- Krans inför vintern 
- Riktning av gravvård (ej om trasigt och behov av gravstenssäkting) 

Gällande priser 

Självbevattningslåda inklusive montering 1200 kronor 
  
Skötselalternativ  
1 års skötsel: 900 kronor 
3 års skötsel: 2746 kronor 
10 års skötsel: 9721 kronor 
  

Begravningsutskottet

Begravningsutskottet är utsett av kyrkofullmäktige och är de som ansvarar för begravningsverksamheten. Den dagliga driften sköts av kyrkovaktmästarna.

ur Begravningslagen 9 Kap § 6

Tjänster som ingår i Begravningsavgiften:     

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla
- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Huvudmannen ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet. Särskilda gravplatser ska erbjudas dem som tillhör något annat trossamfund än ett kristet.

Inom Hölö-Mörkö församling finns två kyrkogårdar, vid Hölö kyrka respektive Mörkö kyrka. Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som skall granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.