Stiliserade kugghjul som påverkar varandra

Organisation

Svenska kyrkan - övergripande organisation

Svenska kyrkan består av ca 2.200 församlingar som utgör grunden för kyrkans verksamhet. Varje församling är en egen ekonomisk enhet.  Församlingarna samverkar ofta i pastorat eller kyrkliga samfälligheter som ansvarar för ekonomi och fastighetsförvaltning i församlingen. I varje församling skall det finnas en kyrkoherde som leder arbetet i församlingen och är chef för församlingens personal.

Församlingarna bildar 13 stift. Varje stift leds av en biskop. Biskopen har tillsyn över församlingarna. Kyrkans högsta ämbete innehar ärkebiskopen. Ärkebiskopen är har ett särksilt ansvar i hela Svenska kyrkan men är även biskop i Uppsala stift. I Uppsala finns även kyrkans nationella organisation.

Församlingens organisation

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta organ kallas kyrkofullmäktige och utses vid kyrkovalen vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om ekonomi och budget för den totala verksamheten.

Kyrkoråd

Församlingens styrelse kallas kyrkoråd. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet. Kyrkorådet har ansvaret för all verksamhet som bedrivs inom församlingen. Först och främst kyrkans fyra huvuduppgifter: Gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Dessutom har de personalansvar och ansvar för begravningsverksamhet och församlingens fastigheter.

Utskott

Utöver kyrkorådet finns fyra utskott: Fastighetsutskottet som handlägger frågor kring fastighetsskötsel, begravningsutskottet som handlägger ärenden kring begravningsväsendet, verksamhetsutskottet som med ideella krafter stöttar upp församlingsarbetet och arbetsutskottet som handlägger personal- och ekonomifrågor.