Foto: Mona Davidsson

Vi fortsätter att satsa framåt!

Nyhet Publicerad Ändrad

Halmstads församling vill bygga ut nuvarande lokaler vid Kärlekens kyrka. 500 000 kronor anslås för projektering redan i år. – En utbyggnad ger plats för en förskoleavdelning och utökad barnverksamhet, säger församlingsdirektor Stefan Bergdoff. Kyrkofullmäktige godkände nyligen församlingens budget för 2018, samt 500 000 kronor i tilläggsanslag för projekteringen på Kärleken 2017.

En första utredning av behov och möjligheter på Kärleken gjordes tidigare i höst. Utredningen konstaterar bland annat att det är en stark befolkningstillväxt i stadsdelen, med en stor inflyttning av barnfamiljer. Behovet av barnomsorg, liksom intresset för öppna aktiviteter, bedöms som fortsatt stort. Nuvarande lokaler är i ett plan och är delvis nyrenoverat. Fastigheten har goda möjligheter för en tillbyggnad på del av nuvarande parkering och lekyta. Där skulle bli plats för förskola med nytt kök samt utökade lokaler för kyrkans barnverksamhet.
Församlingens planer på att bygga Kyrkans hus i Halmstad samt församlingshem och förskola i Holm är fortsatt aktuella.

För 2018 budgeteras 8,7 miljoner till vård och underhåll av församlingens fastigheter – pengar som tas ur eget kapital.
– Vi har en stabil ekonomi och hög soliditet som vi nu tar av, säger Stefan Bergdoff. Underhållet har varit eftersatt sedan många år, och nu fortsätter vi arbetet med att komma i fatt,
Församlingen budgeterar med ett totalt underskott på drygt tio miljoner nästa år. Den största delen består således av kostnader för vård och underhåll av fastigheterna.
Resterande underskott i budgeten beror bland annat på ökade lönekostnader, extra satsning på pedagogiskt material till förskolorna med mera.
- Vi vill att församlingsborna ska få tillbaka sina medlemsavgifter i form av god verksamhet, säger kyrkoherde Magnus Aasa.
Kyrkoavgiften beslutades bli oförändrad: 1,06 kronor.

Begravningsavgiften är numera enhetlig över landet, och är 24,6 öre.
Inom begravningsverksamheten planeras för en ny kremationsugn, med mera, till en total investeringskostnad på drygt 21 miljoner. Denna kostnad belastar inte församlingen.

Text: Mona Davidsson

Axplock ur verksamheten

Gudstjänster, mässor och andakter
Mångfald av körer och sånggrupper
Öppen förskola och babymusik
Fritidsgrupper för yngre skolbarn
Konfirmand- och ungdomsgrupper
Soppluncher och språkcafé
Själavård, sjukbesök och hembesök
Besök på äldreboenden och hos nyanlända
Insamlingsprojekt, nattcafé
Konserter, musikgudstjänster