Nominera dina kandidater till församlingsråd

Datum för nomineringsmöten till församlingsråden i Eskilstuna pastorats nya församlingar.

Sista nomineringsdag 29/9 (Den helige Mikaels dag) S:t Johannes församling, Klosters kyrka

Sista nomineringsdag 13/10 (Tacksägelsedagen)  Tunafors församling, Fors kyrka

Sista nomineringsdag 13/10 (Tacksägelsedagen)  S:t Ansgars församling, Ansgarskyrkan

SOM FÖRTROENDEVALD KAN DU PÅVERKA!

Som förtroendevald har du möjlighet att påverka församlingens gudstjänster och övriga verksamheter. Dessutom samråder församlingsrådet i en mängd viktiga frågor innan beslut fattas av kyrkorådet, fullmäktige eller av församlingsherden. Det gäller t ex församlingsinstruktionen som är det styrande dokumentet för de gemensamma långsiktiga målen.

 Kyrkofullmäktige

I Eskilstuna pastorat finns ett kyrkofullmäktige som högsta beslutande organ, och detta kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som verkställande organ. Kyrkofullmäktige utser också ett församlingsråd i var och en av församlingarna.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är alltså pastoratets styrelse och har tillsammans med kyrkoherden det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd (GUDM). Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter.

 Församlingsrådens huvuduppgifter enligt kyrkoordningen:

 • Val av kyrkvärdar och inventarieansvarig kyrkvärd
 • Besluta om vilka former av huvudgudstjänst utöver Högmässan som ska användas
 • Besluta om ekumenisk gudstjänst
 • Besluta om församlingskollekt
 • Besluta om upplåtelse av kyrka
 • Godkänna ändringar i kyrkorummet och av kyrkobyggnaden
 • Samråda om gudstjänstplan, om huvudgudstjänstens uppbyggnad
 • Samrådsskyldighet med pastoratets kyrkoråd inför beslut om församlingsinstruktion
 • Rätt att väcka ärende om ändring i församlingsinstruktionen
 • Rätt att begära prövning av ett stifts beslut
 • Yttranderätt vid lokala beslut om församlingsdelning
 • Samråda med församlingsherden gällande den lokala verksamhetsplanens utformning.

 Ett församlingsråd ska därutöver arbeta med den lokala förankringen med församlingsborna i stort, delta i gudstjänster och övriga verksamheter. Viktigt i församlingsrådens arbete är att behålla det lokala engagemanget och ge utrymme till de ideellas potential.

Församlingsråden har ansvaret för att kyrkans grundläggande uppgifter utförs.

I detta ingår att ansvara för församlingens verksamhetsplanering. Dialog, i samband med att verksamhetsplaneringen startar och under processens gång, sker med kyrkorådet i gemensamma överläggningar. Kyrkorådet ska i frågor som särskilt angår församlingen bereda församlingsrådet möjlighet att yttra sig i ärendet.

Församlingsherden har en plats i församlingsrådet på kyrkoherdens uppdrag.

DEN SOM FÅR NOMINERA SKA

För att kunna väljas ska hen:

 • ha fyllt 16 år då nomineringen görs.
 • vara medlem i Svenska kyrkan.
 • vara folkbokförd i någon av församlingarna i Eskilstuna pastorat. (Du kan alltså bli nominerad till ett församlingsråd i en annan församling än den där du bor.)
 • vara döpt.
 • inte vara anställd inom pastoratet.
 • Du som nominerar:
 • kan endast nominera till din egen församling.
 • Kyrkofullmäktige:
 • utser församlingsråden.

Nomineringsblankett hittar du här

Karta över nya församlingarna hittar du här