Foto: Swescan

Ansökan om förhandsbesked återtagen

Kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde den 26 april att återta ansökan om förhandsbesked gällande utökning av Ekerö kyrkogård.

Bakgrund:

Ekerö pastorat har ansökt om förhandsbesked för att utvidga Ekerö kyrkogård.
Enligt lag är Ekerö pastorat, som begravningshuvudman, skyldiga att tillhandahålla begravningsplats till boende folkbokförda i Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö församlingar.
Aktuell befolkningsprognos från SCB visar tydligt att vi kommer att ha platsbrist på Ekerö kyrkogård inom några år.

Utredningar har utförts gällande landskapsbildsskydd, naturvärden, kulturmiljö och arkeologi samt geoteknik för att på ett tidigt stadie få större kännedom om vilka förutsättningar de bestämmelserna ger projektet. 
Ingen av utredningarna avstyr visionen utan stödjer den och ger rekommendationer om vad som är viktigt att beakta.

Visionen är att skapa en så vacker viloplats som möjligt, en plats för minnen av dem vi saknar men också en plats för livskraft och meningsfullhet både för människor och djur. Visionen knyter an till begreppet Naturkyrkogårdar och ”naturlig begravning” som spås vara framtidens efterfrågade begravningsplatser. Ängskyrkogården i Visby och Naturkyrkogården i Kalmar är exempel på Naturkyrkogårdar, där utvidgningar av befintliga begravningsplatser gjorts med hög anpassning till naturen och eftersträvande av biologisk mångfald.

Ta del av bakgrund, förutsättningar, omvärldsanalys, konsekvensbeskrivning och bilagor m.m. i förhandsbeskedet som skickades till Ekerö kommun.
Obs! Filerna är komprimerade för att kunna öppnas i webbläsare.

Förhandsbesked
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

Hör vårt radioprogram om planerna här: