Foto: Annika Andersson

Begravningsavgift betalas av alla medan medlemmar även betalar kyrkoavgift.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.

Begravningsavgiften finansieras begravningsverksamheten

Begravningsavgiften används till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit. Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen.

Alla i Sverige med en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift, oberoende om du är med I svenska kyrkan eller inte.

Storleken på avgiften bestäms av Kammarkollegiet och är densamma för alla kommuner som har Svenska kyrkan som huvudman. Begravningsavgiften år 2020 är 25,3 öre per hundralapp. I Stockholms stad och Tranås kommun är däremot kommunen huvudman, vilket gör att avgiften är en annan.

Kyrkoavgiften kan betraktas som en medlemsavgift

Du som är medlem i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift, i självdeklarationen benämnd Avgift till Svenska kyrkan. Även kyrkoavgiften dras direkt från lönen via Skatteverket men beloppet varierar i de olika församlingarna. 

I Eds församling är kyrkoavgiften 88,5 öre per hundralapp, varav 3 öre finansierar centraliserad verksamhet i Stockholms stift. Resterande del går till att finansiera den verksamhet som vi bedriver i Eds församling.

Svenska kyrkan i Eds församling är huvudman för Upplands Väsby kommuns begravningsverksamhet. Kyrkorådet beslutar i ärenden som t ex gravskötsel, gravfördelning, kyrkogårdsfrågor, kulturhistoriska frågor mm. Till sin hjälp har kyrkorådet ett utskott, kyrkogårdsutskottet i Eds församling, som förbereder ärendet

För mer information om våra avgifter kontakta växeln på tfn. 08-588 918 50.