Foto: Martina Wiking

Begravningsverksamhet

Eds församling inom Svenska Kyrkan är begravningshuvudman och ansvarig för begravningsfrågorna inom territoriet. Kyrkorådet utövar detta ansvar och kontrolleras av begravningsombudet, utsett av Länsstyrelsen. Till sin hjälp har kyrkorådet ett kyrkogårdsutskott.

Begravningsavgift betalas av alla medan medlemmar även betalar kyrkoavgift.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.

Knoppar som ger hopp

De första blommorna som sticker upp ur marken på våren är för många en skön påminnelse om att solen och värmen har återvänt. Även på Eds kyrkogård märks hur naturen gror på nytt och flera gör besök för att njuta av den vackra miljön.

Ordningsföreskrifter Kyrkogården

För allas trevnad är det viktigt att vi följer de ordningsföreskrifter som ställts upp för de olika delarna av vår kyrkogård.

Askgravlund

Eds kyrkogårds askgravlund, avsett för gravsättning av aska efter avlidna, ligger på den delen av kyrkogården som vetter ner mot Edsjön. Området runt pelarna omges av perenner och körsbärsträd, vilka sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravskötsel

Ansvaret för den allmänna skötseln av begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel på den enskilda gravplatsen/gravrätten. Gravskötsel ingår alltså inte i begravningsavgiften. Eds församling erbjuder gravskötsel, både löpande avtal och skötsel av perenna växter.

Ljuständningsavtal

Eds församling erbjuder avtal om ljuständning på gravar på Eds kyrkogård. Ljuständningsavtalet gäller tre helger om året och det kan även göras extra ljuständningar för fler tillfällen t ex fars-/morsdag, påskhelgen eller egna bemärkelsedagar.

Begravningsverksamheten styrs av flera lagar och förordningar där Begravningslagen från 1990 är den viktigaste.

Observera dock att själva begravningsgudstjänsten i kyrkan inte omfattas av begravningsverksamheten i Begravningslagen utan är en angelägenhet för församlingen.

Samtliga medborgare (med taxeringsbar inkomst) betalar en begravningsavgift som fastställs av huvudmannen.

Denna avgift ger dig rätt till:

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år

  • gravsättning inkl gravöppning, återfyllning och iordningsställande av öppnad grav

  • transporter av stoft i vissa fall

  • kremering

  • lokal för förvaring och visning av stoftet

  • lokal för begravningscermoni utan religiösa symboler

För frågor kring begravningsverksamheten vänder du dig till församlingens expedition måndag, tis, tors och fredag 10-12 och onsdagar 13-15 på telefon 08- 588 918 63. Du kan även maila oss.
Eds församling som begravningshuvudman erbjuder dig alla fyra gravskicken; kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund. Tala med din begravningsbyrå eller med vår expedition för att få lite bättre grepp om skillnaderna för dig och dina anhöriga.

Kyrkorådet beslutar i ärenden som t ex gravskötsel, gravfördelning, kyrkogårdsfrågor, kulturhistoriska frågor mm. Till sin hjälp har kyrkorådet ett utskott som förbereder ärendet.

Kyrkogårdsutskottets ordförande är Joakim Jäderström.

Begravningsombud i Upplands Väsby kommun är Tuulikki Ilola. Hon nås på telefonnummer 0708-618352 och via E-post ilolatuulikki@gmail.com

Övriga ledamöter i utskottet är Berith Söderström och Elisabeth Hedman. Leena Bodefjäll deltar som sekreterare. Kyrkoherden, kyrkogårdsförmannen samt ordföranden och vice ordföranden i kyrkorådet har rätt att närvara vid utskottsmöten.

Kyrkogårdsutskottet sammanträder regelbundet under terminstid.

Minneslunden Eds kyrkogård

Du kan kontakta ditt begravningsombud

Begravningsombudet utövar tillsyn över församlingens begravningsverksamhet och är tillgänglig för allmänhetens frågor gällande detta.