Kyrkan sedd från klockargårdens trädgård
Foto: Annika Andersson

Begravningsverksamhet

Eds församling inom Svenska Kyrkan är begravningshuvudman och ansvarig för begravningsfrågorna inom territoriet. Kyrkorådet utövar detta ansvar och kontrolleras av begravningsombudet, utsett av Länsstyrelsen. Till sin hjälp har kyrkorådet ett kyrkogårdsutskott.

En man och en kvinna på ett kyrktak

Eds kyrka behöver snart ett nytt tak

Det kan tyckas vara långt till år 2023 men för den som har ansvar för kulturhistoriska värden gäller det att vara ute i god tid.

Begravningsavgift betalas av alla medan medlemmar även betalar kyrkoavgift.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.

Begravningsverksamheten styrs av flera lagar och förordningar där Begravningslagen från 1990 är den viktigaste.

Observera dock att själva begravningsgudstjänsten i kyrkan inte omfattas av begravningsverksamheten i Begravningslagen utan är en angelägenhet för församlingen.

Samtliga medborgare (med taxeringsbar inkomst) betalar en begravningsavgift som fastställs av huvudmannen.

Denna avgift ger dig rätt till:

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år

  • gravsättning inkl gravöppning, återfyllning och iordningsställande av öppnad grav

  • transporter av stoft i vissa fall

  • kremering

  • lokal för förvaring och visning av stoftet

  • lokal för begravningscermoni utan religiösa symboler

För frågor kring begravningsverksamheten vänder du dig till församlingens expedition måndag - fredag 10-12 på telefon 08- 588 918 63. Du kan även mejla Eds kyrkogårdsförvaltning. Eds församling som begravningshuvudman erbjuder dig alla fyra gravskicken; kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund. Tala med din begravningsbyrå eller med vår expedition för att få lite bättre grepp om skillnaderna för dig och dina anhöriga.

Kyrkorådet beslutar i ärenden som t ex gravskötsel, gravfördelning, kyrkogårdsfrågor, kulturhistoriska frågor mm. Till sin hjälp har kyrkorådet ett utskott som förbereder ärendet.

Kyrkogårdsutskottets ordförande är Sven-Arne Ryberg.

Begravningsombud i Upplands Väsby kommun är Tuulikki Ilola. Hon nås på telefonnummer 0708-618352 och via E-post ilolatuulikki@gmail.com

Övriga ledamöter i utskottet är Berith Söderström och Elisabeth Hedman. Leena Bodefjäll deltar som sekreterare. Kyrkoherden, kyrkogårdsförmannen samt ordföranden och vice ordföranden i kyrkorådet har rätt att närvara vid utskottsmöten.

Kyrkogårdsutskottet sammanträder regelbundet under terminstid.

Minneslunden Eds kyrkogård

Du kan kontakta ditt begravningsombud

Begravningsombudet utövar tillsyn över församlingens begravningsverksamhet och är tillgänglig för allmänhetens frågor gällande detta.