Utvidgning av begravningsplatser nödvändig

Botkyrka församling planerar för utvidgning av både Botkyrka kyrkogård och Lilla Dalens begravningsplats.

I Botkyrka finns två kyrkogårdar och en begravningsplats. Den äldsta, Botkyrka kyrkogård, har funnits sedan 1100-talet – långt innan Stockholm fanns. Tullinge parkkyrkogård är en mindre kyrkogård högt uppe på ett berg. Lilla Dalens begravningsplats är religionsneutral och ligger i en dalsänka mitt emot Hågelby.

Brist på nya kistgravplatser och muslimska gravkvarter

Behovet av utvidgning beror på bristen på nya kistgravplatser. På Botkyrka kyrkogård är marken fullt utnyttjad, här finns enbart möjlighet för gravsättning i en återlämnade kistgravar. På Tullinge parkkyrkogård finns inga kistgravplatser alls och de återstående kistgravplatserna på Lilla Dalen beräknas räcka till slutet av år 2022.

Ytterligare skäl till utvidgning beror på avsaknad av muslimska gravkvarter. Idag gravsätts muslimer enligt avtal med Huddinge kyrkogårdsförvaltning på Sankt Botvids begravningsplats, men markbrist gör att Huddinge inom kort behöver prioritera sina egna invånare och har bett oss skaffa egna muslimska kvarter.

Långsiktig planering

Botkyrka församling har sedan tio år tillbaka planerat för utvidgning av Botkyrka kyrkogård. Detta har dragit ut på tiden på grund av att kommunen valt att sammankoppla utvidgningen med bygget av Södra porten. Ärendet har nu kommit så långt att det beslutats om samråd under våren 2021. Det är osäkert när en byggnation kan komma att påbörjas.

För att inte riskera stå utan kistgravplatser beslöt Botkyrka församling år 2020 att förbereda ansökan om bygglov på Lilla Dalens begravningsplats som redan har detaljplan. Det aktuella området kallas Hagen och ligger österut i dalsänkan.

Därför finns nu två planer för utvidgning. Kyrkorådet har beslutat att fatta nytt beslut om Botkyrka kyrkogård när detaljplanen är beslutad. Under tiden kommer Lilla Dalens Hagen byggas ut med plats för 1380 traditionella kistgravar och 620 muslimska kistgravar.

Kamp med tiden

I förberedelserna för ansökan om bygglov utreds markförhållanden, grundvattennivåer etc. Förhoppningen är att en ansökan ska kunna lämnas in till kommunen före midsommar och att bygglov beviljas omgående så att byggnationen kan komma igång under hösten. Det är kort om tid, så vi hoppas på en välvillig inställning från samhällsbyggnadskontoret i Botkyrka kommun. Begravningsfrågor är en angelägenhet för alla botkyrkabor oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning.

Detaljplan Botkyrka kyrkogård

Samråd för planförslaget pågår från 25 januari 2021 till och med 21 februari 2021. Planförslaget finns tillgängligt i sin helhet på https://www.botkyrka.se/botkyrkakyrka och ställs ut på plan 2 i kommunhuset. På samma webbsida finns information om hur synpunkter lämnas in. Yttranden lämnas senast den 21 februari 2021.

Utbyggnad Lilla Dalen

Utbyggnaden av Lilla Dalens begravningsplats strävar efter att tillgodose behovet av gravar de kommande 20 åren. Förutom traditionella urn- och kistgravar anordnas särskilda gravplatser för muslimer, urngravar i äng och en barn- och fosterminneslund.

Förslag till utbyggnad Lilla Dalen

Botkyrka kyrkogård

Botkyrka kyrkogård har byggts ut i tre etapper. Den äldsta runt kyrkan användes redan när kyrkan byggdes i början av 1100-talet. Kring 1920 byggdes den ut åt väster och ytterligare en etapp tillkom på 1960-talet. 2018 invigdes minneslunden och askgravplatserna söder om kyrkan. På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, minneslund och askgravplatser. Den äldsta gravstenen är från 1600-talet.

Tullinge Parkkyrkogård

Tullinge kyrka invigdes 1958 och då togs även kyrkogården i bruk. Denna ligger högt på Örnberget med utsikt ut över Tullingesjön. Här finns urngravar, minneslund och askgravlund.

Lilla Dalens begravningsplats

Lilla Dalens begravningsplats anlades i slutet på 1980-talet. Här finns även en religionsneutral ceremonibyggnad för begravningsceremonier. Gravarna på Lilla Dalen speglar väl den mångkulturella miljö som är Botkyrka. Här finns kistgravplatser, urngravar, askgravplatser och minneslund.