Foto: Daniel Claesson

Botkyrka kyrkogård

Botkyrka kyrkogård är den äldsta begravningsplatsen i Botkyrka. Den ursprungliga kyrkogården är omgärdad av en stenmur, Bogårdsmuren.

Aktuellt på våra begravningsplatser

  • Vad händer på Lilla Dalen? Vid klockstapeln nedanför kapellet bygger vi ett nytt kistkvarter med plats för 100 nya kistgravar i väntan på att kunna utvidga Lilla dalens begravningsplats. Därför kommer det vara lite stökigt fram till jul. Kvarteret beräknas kunna tas i bruk till sommaren 2022. Vi hoppas på ditt överseende.
  • Vi söker gravrättsinnehavare! Nu uppdaterar vi våra register och vill komma i kontakt med gravrättsinnehavare eller anhöriga till gravplatser där vi saknar kontaktuppgifter. På de gravar som berörs finns en grön skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. En lista på alla berörda gravplatser finns här.
  • Stensäkerhetsarbete pågår. Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk för både besökare och personal på begravningsplatserna. Därför provtrycks alla gravstenar regelbundet. Osäkra stenar kommer att läggas ner eller stöttas och gravrättsinnehavaren får meddelande per rekommenderat brev. Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att åtgärda och bekosta säkring av gravstenar och andra anordningar.
  • Av säkerhetsskäl är det aldrig tillåtet att tända marschaller på våra gravplatser. 

Gravkoret på kyrkogården i nordväst byggdes för familjen Johan Liljencrantz, som tidigare hade sitt residens på Sturehov. Det ristades av CG Gjörwell och byggdes år 1807.

I sydost ligger gravkoret som byggdes år 1843 av familjen Carl Piper på Sturehov. Likaså i kyrkogårdens sydöstra hörn finns ett gravkor från 1953. Detta tillhör familjen Wåhlin på Hallunda gård.

Botkyrkamonumentet

Till höger om ingången till kyrkan finns en kopia i sandsten av Botkyrkamonumentet. Originalet återfinns på Historiska muséet i Stockholm. Monumentet är utformat som en kyrkobyggnad med absid på ena kortsidan. Men monumentet kan också uppfattas som en gravkista, där absiden istället blir en utbuktning för den dödes huvud. Inskrifterna på latin och i runor tyder på att den Björn som nämns är identisk med Botvids bror Björn som lät uppföra träkyrkan vid Hammarby år 1129

Kyrkogården

På kyrkogården närmast kyrkan finns gamla gravar, den äldsta från 1600-talet. Här finns större köpegravar men också mer anspråkslösa allmängravar.

Kyrkogården är utbyggd i två etapper. Den första på 1920-talet och den andra i slutet av 1950-talet. Här finns kvarter för både kistor och urnor med tidstypiska gravanordningar. Både större köpegravar och allmängravar. 

En minnesplats för botkyrkabor som omkom i estoniakatastrofen finns på den nyare delen av kyrkogården. Där finns även en vacker meditationsplats där besökare kan promenera eller sitta ned en stund för eftertanke och vila.

Söder om kyrkan finns minneslunden och askgravplatserna. Här finns även spår av det som en gång var Botkyrka by.

Gravsättning i urn- och kistgrav erbjuds idag i den nyare delen av kyrkogården.