Foto: Ulrika Robsarve /Ikon

Arbete för jämställdhet i Sverige

Svenska kyrkan arbetar på olika sätt för att alla människor ska känns sig respekterade och trygga i kyrkliga sammanhang, oavsett kön, sexuell läggning eller könsuttryck. Sedan 1996 pågår ett medvetet arbete för att motverka sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer och verksamheter, bland annat genom att det finns kontaktpersoner med särskild kompetens i samtliga stift.

Svenska kyrkan samverkar också med Sveriges Kvinnolobby som lyfter frågor om våld och sexuella övergrepp i det svenska samhället. Jämställdhetsfrågan är också närvarande i Svenska kyrkans arbete med hållbara investeringar och inköp.

Historiskt har Svenska kyrkan verkat för jämställdhet, t ex när biskopen Johannes Rudbeckius ansåg att flickor behövde undervisning likaväl som pojkar och grundade Sveriges första flickskola i Västerås 1632. ] Svenska kyrkan har också vandrat en vägen till ett prästämbete för både kvinnor och män.