Gravrätt och gravsten

Gravrätten till en gravplats upplåts till någon av den avlidnes anhöriga eller annan närstående.

Gravrättsinnehavaren bestämmer om gravplatsen och ansvarar för att graven vårdas enligt gällande föreskrifter.

När gravrättsinnehavaren avlider, skall en ny utses. Detta skall anmälas till kyrkogårdsavdelningen senast 6 månader efter dödsfallet. Om gravrättsinnehavare flyttar skall adressändring meddelas församlingen.

Gravbrevet är ett bevis på att gravrätt upplåtits och utfärdas vid gravplatsupplåtelse.


I gravbrevet antecknas vem gravplatsen upplåtits till och för hur lång tid, nya gravrättsinnehavare, gjorda gravsättningar, eventuell förlängning av gravrätten m. m.
Gravbrevet bör förvaras så att det lätt kan tas fram av anhöriga om det t ex ska kompletteras med nya uppgifter. Gravrätt upplåts på 25 år. När tiden gått ut kan gravrätten som regel förnyas.

Gravsten eller dylikt
Gravrättsinnehavaren har rätt - men inte skyldighet - att sätta upp en gravanordning på gravplatsen. En gravanordning kan utföras i olika material, t ex sten, trä eller metall. Vid val av gravanordning bör de anhöriga ta god tid på sig efter begravningen och noga tänka igenom de möjligheter som finns. Gravsten eller annan gravanordning skall godkännas av kyrkogårdsansvariga.

Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravplatsen. Med ansvaret följer både rättigheter och skyldigheter.

Gravrättsinnehavarens rättigheter:

  • Bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen.
  • Bestämma över gravplatsens utseende, utsmyckning och gravvård.
  • Bestämma om gravrätten skall förnyas vid gravrättstidens utgång.
  • Bestämma om gravplatsen skall återlämnas till begravningsverksamheten.

Gravrättsinnehavarens skyldigheter:

  • Gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.
  • Förnya gravrätten före gravrättstidens utgång om man önskar förnya gravrätten.
  • Anmäla eventuell ny gravrättsinnehavare.

 

Gravskötsel

Vem sköter vad runt en gravplats? Här hittar du information om gränsdragningen mellan kyrkogårdens ansvar och gravrättsinnehavares.

Nytt skyltsystem på kyrkogårdarna

Under våren 2017 har kyrkogårdsförvaltningen bytt skyltar på alla gravar. Nu finns både nummer, färger och tilläggsskytar på samma "sticka".