Växjö stifts behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen stärker den enskildes rättigheter och integritet samt tydliggör våra skyldigheter när du ger oss förtroendet att hantera dina personuppgifter.

Vi på Växjö stift är måna om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter. Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och har ett pågående projekt vars syfte är att anpassa våra personuppgiftsbehandlingar till förordningens regler. Vi har en integritetspolicy som du kan läsa här

Nedan kan du läsa om Växjö stifts behandling av personuppgifter. Om du exempelvis vill veta hur din eller någon annan församling hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta församlingen. 

Varför har växjö stift dina personuppgifter, vad är ändamålet och rättslig grund för behandlingen?

Växjö stift kommer att använda de personuppgifter du lämnar till oss olika beroende på ändamålet med behandlingen. Ändamålet kan exempelvis vara kommunikation, administration, rekrytering av medarbetare till stiftskansliet, antagning av präster, diakoner, församlingspedagoger eller kyrkomusiker. Ibland behandlar vi även personuppgifter om icke-medlemmar exempelvis vid deltagande i aktiviteter, anställningar eller i egenskap av anhörig till anställd stiftsmedarbetare.  

När vi behandlar personuppgifter gör vi det med stöd av antingen avtal (anställningsavtal hos Växjö stift och Svenska kyrkans stadgar, kyrkoordningen), berättigat intresse, rättslig förpliktelse, allmänt intresse och samtycke. 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina uppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip. 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter; att få dina personuppgifter rättade; att i vissa fall få uppgifterna raderade; att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas; att i vissa fall invända mot behandling, samt rätt till dataportabilitet som innebär att du kan flytta dina personuppgifter till en annan organisation.

Vem är ansvarig för hanteringen av mina personuppgifter?

Stiftsstyrelsen i Växjö stift är ytterst ansvarig för de behandlingar av personuppgifter som görs inom ramen för Växjö stifts uppdrag och verksamhet.

Du kan kontakta oss på Växjö stift om du har frågor:

Växjö stift
Box 527
351 06 Växjö
vaxjostift@svenskakyrkan.se

Vad är ett dataskyddsombud och vem är Växjö stifts dataskyddsombud?

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och medarbetarna inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.