Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

I Växjö stift finns sjukhuskyrkan på våra länssjukhus i Kalmar, Jönköping och Växjö samt länsdelssjukhusen Oskarshamn, Ljungby och Värnamo.

I sjukhuskyrkan finns anställda präster, diakoner och pastorer på ekumenisk grund. Det bedrivs gudstjänst och andakt såväl i kyrkans andaktsrum som ute på avdelnigarna, men det viktigaste arbetet är de själavårdande samtalen. Dessa sker både med vårdtagare, anhöriga och personalen inom vården. Vidare kan man som anhörig kontakta sjukhuskyrkan för att få någon från sjukhuskyrkan att följa med på visningen i bårhuset.
 

Palliativ vård (vård i livets slutskede)

Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både den sjuke och närstående. Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.
 
Sjukhuskyrkan tillgodoser de andliga behoven när personen vistas på sjukhus. Idag väljer många svårt sjuka att vårdas i hemmen. Ansvaret för den andliga vården ligger då på lokalförsamlingen. På olika håll finns lokala präster och diakoner knutna till sjukhusens rådgivningsgrupper inom palliativ vård. De går in för att stödja patienter, anhöriga och personal.
 

Andlig vård inom öppenvården

Vårdtiden på våra sjukhus tenderar att bli kortare. Människor vårdas i olika egna boendeformer. Den lokala församlingen är ansvarig för den andliga vården. Under ett antal år har ett samarbete utvecklats mellan kyrkan och den kommunala vården.
 

Suicidprevention (förhindrande av självmord)

I stiftet finns en samverkansgrupp bestående av personer från kyrkan, SENSUS, vården samt Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd (SPES) som arbetar med psykisk livräddning. Gruppen har till uppgift att hålla sig uppdaterad på vad som sker inom forskning och utbildning i landet. Vid önskemål genomförs utbildning till exempel i samverkan med SENSUS. Sedan tre år tillbaka uppmärksammas den globala suicidpreventionsdagen, som infaller 10 september varje år, i Växjö domkyrka.
 

Psykiatri - vårdcentralerna

Under senare tid har stora förändringar skett inom psykiatrin. Vid varje vårdcentral finns specialutbildad personal för att möta människor med psykiska sjukdomar eller handikapp. Ibland kan det vara en livskris av något slag där existentiella frågor och tankar kommer fram. För att på bästa sätt möta detta behov kopplas en diakon eller präst från den lokala församlingen till vårdcentralen. Det är vårdpersonalen som förmedlar kontakt med en person från församlingen. Detta är ett arbete som påbörjats i Kronobergs län och som skall fullföljas i övriga delar av stiftet.
 

Kyrka-polis

Polisen är i sin yrkesutövning ibland utsatt för hot och våldshandlingar. I dessa situationer har ofta tankar framkommit som rör existentiella frågor. Polisen har haft önskemål om att få stöd och hjälp från kyrkan. Kalmar polisdistrikt (Kalmar län) har nu ett utbyggt nätverk av diakoner och präster. Liknande verksamhet kommer att utvecklas i övriga län.