Jord, skog och miljö

Kyrkans jordägande har en lång historia. Egendomsenheten i Växjö stift förvaltar jord och skog på prästlönefastigheterna och prästlönefonden.

Ett tusenårigt innehav

Egendomsenheten i Växjö stift har som huvudsaklig uppgift att förvalta jord och skog på prästlönefastigheterna samt prästlönefonden.
Kyrkans markinnehav går tillbaka till 1000-talet. Kyrkan kunde vid slutet av 1700-talet bruka ungefär samma markareal som idag, det vill säga cirka 1,5 procent av rikets areal.

Prästlönetillgångarna i Växjö stift

Prästlönetillgångarna betraktas efter år 2000 som självägande stiftelser och är särskilda rättssubjekt. Fastigheterna benämns prästlönefastigheter och fonderna benämns prästlönefonder. Tillsammans utgör de prästlönetillgångar. I Växjö stift utgör prästlönefastigheterna 2,6 procent av den totala landarealen.  

Enligt Lag om Svenska kyrkan har staten beslutat att Svenska kyrkan ska förvalta prästlönetillgångarna med ändamål att bidra till ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. 

Förmögenheten ska vara placerad på ett godtagbart sätt. Enligt kyrkoordningen ska prästlönetillgångarna förvaltas av stiften, och i Växjö har stiftsfullmäktige uppdragit åt egendomsnämnden att ansvara för detta. Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna ska också förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Vinsten från förvaltningen utbetalas med hälften till andelsägande församlingar och pastorat och med hälften som särskild utjämningsavgift till stiftet. Överstiger utjämningsavgiften stiftsbidraget ska överskjutande del inbetalas till nationell nivå i Uppsala. 

Prästlönetillgångar i Växjö stift förvaltar marktillgångarna och fattar beslut i enlighet med både Färdplan för klimatet och Biskopsbrevet om klimatet.

Skogen
Skogsinnehavet är den viktigaste delen av prästlönetillgångarna i Växjö stift, och skogsmarksarealen ska bibehållas på nuvarande nivå, ungefär 48 000 hektar. Förvaltningen ska vara uthållig och ge god ekonomisk avkastning. Skogsskötseln ska vara aktiv, målinriktad och utgå från naturgivna förutsättningar. Skogsbruket ska bidra till att skogens biologiska mångfald bevaras, att skogsekosystemens funktioner säkras och att värdefulla kulturmiljöer värnas för framtiden. Vårt skogsbruk ska nå och överträffa de krav som följer av lag och förordning. Skogsbruket på eget markinnehav ska uppfylla kraven i FSC®- och PEFCTM skogscertifiering.  

Jorden
Förvaltningen av jordbruken ska inriktas mot att ta tillvara de utvecklingsbara gårdarnas avkastningsmöjligheter och investera i dessa med syfte att skapa underlag för aktiva, heltidsinriktade lantbruksföretag. Försäljningen av mindre gårdar ska användas som medel att finansiera dessa investeringar och förbättra strukturen på kyrkans fastighetsinnehav. Det ska även finnas möjlighet att både förstärka befintliga, utvecklingsbara företag med mer mark och att investera i nya jordbruksfastigheter.    

Kapitalet
Prästlönefonden ska dels vara ett verktyg i arbetet med att förbättra fastighetsstrukturen, dels över tid ge ett utdelningsbart överskott på minst 3 procent per år utöver inflationen. Den balanserade vinsten ska möjliggöra en effektiv förvaltning och ge förutsättningar för en jämn utdelning till församlingarna. Förvaltningen skall följa svenska kyrkans etiska placeringsregler och placeras utifrån positiva kriterier. Med det avses företag som i sin verksamhet och/eller med sina varor och tjänster bidrar till hållbar utveckling för såväl miljö som samhälle och människor.  

Distriktskarta

Mer att läsa om prästlönetillgångarna – nationell nivå

Både hjärta och hjärna i stiftets skogsbruk

Många hänsyn behöver vägas mot varandra i kyrkans egendomsförvaltning. En delegation från Kyrkokansliet besökte Växjö stift den 29 september, för att utbyta erfarenheter och ta del av exempel från stiftets skogsbruk. 

Jord

Mikael Axelsson och Mari Nilsson bor på en av arrendegårdarna.

Skog

Peter är skogsarbetare i Växjö stift.

Sol och vind

Växjö stift och dess egendomsnämnd arbetar för att främja sol- och vindenergi.

Miljöinsatser

Ola brinner för att skapa bra miljöer för fiskar.

Jakt och fiske

Linus har fiskeupplåtelse och tycker om att fiska kräftor.

Kyrkoreservat

Det finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.

Fond

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling.

Fastigheter till salu

Här finns aktuella fastigheter som är till salu.

Lediga arrenden

Här finns lediga arrenden.

jord, skog och fond

Växjö stift förvaltar, genom Prästlönetillgångarna, jord, skog och fond. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de tillkom för att avlöna prästen. Egendomsnämnden och egendomsförvaltningen ansvarar också för stiftskansliets miljöarbete. Har du frågor om jord, skog, jakt eller arrenden, hör gärna av dig!

Kontaktuppgifter till skogvaktare

Nybro distrikt
Björn Engdahl
0470-77 37 77
bjorn.engdahl@svenskakyrkan.se
 
Värnamo distrikt
Daniel Karlsson
0470-77 37 85 
daniel.k.karlsson@svenskakyrkan.se

Växjö distrikt
Sten Strömberg
0470-77 37 72
sten.stromberg@svenskakyrkan.se