Foto: Emilia Lindstrand

Fond

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Därför är det självklart att även våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar.

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Därför är det självklart att även våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar.

Idag förvaltas prästlönetillgångarna av de tretton stiften. Utöver skog och jord består tillgångarna också av ett fondkapital. Totalt förvaltas 466 000 hektar skogsmark, 47 000 hektar betes- och åkermark, och ett fondkapital på 3,3 miljarder kronor.

Prästlönefonderna har kommit till genom att prästlönefastigheter har sålts och köpeskillingarna sedan har omsatts i fonder. Enligt bestämmelser i kyrkoordningen (46 kap 10 §) ska stiften förvalta en del av medlen i fonder. Det finns en prästlönefond i varje stift.

Stiftets policy för etisk kapitalförvaltning, som är detsamma som för alla stift och nationell nivå, ska vara vägledande för placeringarnas inriktning. Växjö stift ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Detta innebär att placeringar ska bedömas efter såväl etiska som finansiella aspekter.

Förvaltare av Växjö stifts kapital förväntas välja företag utifrån positiva kriterier. Med det avses företag som i sin verksamhet och eller med sina varor och tjänster bidrar till hållbar utveckling för såväl miljö som samhälle och människor. Växjö stift ser positivt på företag som erbjuder hållbara och klimatsmarta tjänster och har energieffektiva processer.
 
Tillgångarnas ursprung ligger långt tillbaka i tiden, då bönderna i en socken avdelade mark till prästens och byggnadernas underhåll. Förvaltningens syfte är att pastoraten ska få god avkastning från sina tillgångar, och därmed ett viktigt tillskott till den ekonomi som skapar förutsättningar för församlingslivet.

En kristen människosyn och det ansvar för andra människors väl som är ett viktigt uttryck för kristen etik motiverar återhållsamhet beträffande placeringar i vissa branscher. I policyn finns därför särskilda krav och restriktioner för placeringar i branscher som relaterar till fossil energi, alkohol, tobak, spel, vapen och pornografi.

Du som vill veta mer

Läs mer om prästelönetillgångarna här.

Jord

Mikael Axelsson och Mari Nilsson bor på en av arrendegårdarna.

Skog

Peter är skogsarbetare i Växjö stift.