Olika gravskick
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Gravplatsen

Vem tar hand om graven? Vem, eller vilka, bestämmer? Vad betyder gravskick och gravrätt? Vad är en minneslund? - Här får du svar på många frågor kring hur det fungerar kring graven och gravplatsen.

Svenska kyrkans kyrkogårdsförvaltning har huvudansvaret för alla begravningar och därför finns det utöver de kristna kyrkorna och kyrkogårdarna även lokaler och begravningsplatser för borgerliga begravningar och för dem som inte tillhör ett kristet trossamfund.

Man kan inte förboka, eller köpa en gravplats. Däremot kan man skriva ner sina  önskemål i ett testamente eller Vita arkivet. Det tas alltid så stor hänsyn som möjligt till den avlidnes önskemål gällande gravskick och val av plats.

Att få en gravplats

Antingen kan den avlidne gravsättas i en befintlig gravplats där det redan finns en upprättad gravrätt eller så kan de anhöriga ansöka om en nyupplåtelse vilket innebär att en ny gravplats med gravrätt skapas.

Vid nyupplåtelse av en gravplats tas hänsyn till att makar ska kunna bli gravsatta på samma plats. Finns det önskemål om kremering och jordbegravning skapas en kistgravplats med möjlighet till gravsättning av både urna och kista.

Inför nyupplåtelsen behöver den anhörige välja vilket gravskick som önskas till den avlidne, med gravskick menas det sätt som graven är utformad. Därefter ser vi tillsamman ut en plats på kyrkogården.

Olika typer av gravskick:

Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt och man kan ha en gravanordning/gravsten och plantering.

Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt och man kan ha en gravanordning/gravsten och plantering.

Gravplats för en eller flera urnor. Detta gravskick kan ses lite som en kombination av urngravplats och minneslund. Här har man en enklare gravsten/namnbricka och en gemensam plantering vilken kyrkogårdsförvaltningen sköter. Man kan endast smycka  med lösa blommor/buketter och gravljus. Askgravplatser erbjuds på Skogslyckans kyrkogård, Hovshaga begravningsplats, Öjaby kyrkogård, Örs kyrkogård, Hemmesjö kyrkogård, Furuby kyrkogård, Tävelsås kyrkogård, Öja kyrkogård, Kalvsvik kyrkogård, Jäts gamla kyrkogård, Östra Torsås kyrkogård, Gårdsby kyrkogård, Söraby kyrkogård, Tjureda kyrkogård, Tolgs kyrkogård och Sjösås gamla kyrkogård.

Gravplats för en urna av förgängligt material. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de inte närvarar vid gravsättningen. Det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på anvisad plats. Minneslundar för urnor har vi på Skogslyckans kyrkogård, Öjaby kyrkogård, Hovshaga begravningsplats, Öja kyrkogård, Aneboda kyrkogård , Sjösås gamla kyrkogård, Gårdsby kyrkogård och Söraby kyrkogård.

Gravplats för en kista av förgängligt material. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de inte närvarar vid gravsättningen. Det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på anvisad plats. Minneslund för kistor har vi på Hovshaga begravningsplats.

Gravplats för en eller flera urnor i en nisch. Platsen har en gravrätt och på locket till nischen kan namn graveras in. Gemensam plantering vilken kyrkogårdsförvaltningen sköter. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus. Urnkolumbarium erbjuder vi på Hovshaga begravningsplats.

Gravplats för en kista i en nisch. Platsen har gravrätt. På locket till nischen sitter en platta i gjuten aluminium där namnet kan graveras in. Gemensam plantering som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus. Kistkolumbarium erbjuder vi på Hovshaga begravningsplats.

Önskar man sprida askan ute i naturen eller i havet måste tillstånd för detta inhämtas hos Länsstyrelsen för det län askan önskas spridas i. Observera att villkoren varierar från län till län.

För muslimer, bahaier samt katoliker finns egna gravkvarter på Hovshaga begravningsplats.

Gravsten 

Det är gravrättsinnehavaren det vill säga ofta en anhörig till den avlidne, som väljer om det ska finnas en gravsten på graven och hur den i så fall ska se ut. Det kan finnas vissa begränsningar på olika kyrkogårdar om till exempel hur stor gravstenen får vara. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller på en viss gravplats innan man beställer en gravsten. 

Kyrkogårdsförvaltningen undersöker regelbundet gravstenssäkerheten på kyrkogårdarna. Alla gravstenar ska prövas minst vart femte år.

Det händer att gravstenar släpper i gjutning och dubbning och därigenom blir instabila. Dåligt förankrade gravstenar är säkerhetsrisker för både besökare och för personal på begravningsplatsen. En gravsten som inte uppfyller säkerhetskraven stöttas i första hand med hjälp av en stolpe. Om stenen är för stor eller står mycket ostabilt läggs den istället ner. När en gravsten är osäker får gravrättsinnehavaren hem ett brev. Om det inte finns en gravrättsinnehavare, eller om gravrättsinnehavaren inte svarar på brevet, skyltas gravplatsen med en grön skylt. Ibland kan det dröja innan brevet kommer, det kan bero på en tillfälligt hög arbetsbelastning som gjort att breven inte hunnit skickas. Under semesterperioden kan breven skickas ut med längre mellanrum än under övriga året. 

Vid kontroll av gravstenar följs rekommendationerna från Centrala Gravvårdskommittén, dessa kan du hitta här.

Varför kontrollerar ni gravstenarna på kyrkogården?

Gravstenarnas säkerhet kontrolleras enligt Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer. Alla stående gravstenar högre än 30 cm kontrolleras. 

Min sten är inte osäker, den står stadigt. Varför är den inte godkänd?

En sten kan klassas som osäker av flera olika anledningar. Om stenen lutar, så att stenens tyngdpunkt blir fel, riskerar stenen att välta. Dubbarna kan vara dåliga eller så kan stenen vara limmad och då går det inte att kontrollera dubbarna. Det går inte alltid att se med blotta ögat om en sten står osäkert. Stenarna belastas med ett trycktest och ska klara en belastning på 35 kg framifrån och bakifrån.

Grannens sten är också sned/lös?

Alla stenar testas och en bedömning görs på varje sten. Trycktestet är samma för alla stenar men den tillåtna lutningen beror på stenens höjd och tjocklek.

Kan vi åtgärda stenen själva?

Ja, det kan ni. Centrala Gravvårdskommitténs rekommendationer ska följas. Rekommendationerna kan ni hitta här. Efter utfört arbete ska kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen kontaktas för kontroll av stenen.

Är stenen nedlagd eller stöttad?

Vi stöttar generellt stenarna med en stolpe bakom stenen tills stenen är säkrad. Endast i de fall där stöttning är olämpligt, till exempel vid en extra stor sten, lägger vi ner stenen.

Bra att veta

Gravrätten betyder att en plats är vikt åt en viss person under en viss tid. Vanligen gäller gravrätten i 25 år men kan därefter förlängas mot en kostnad. När en gravrätt löper ut kontaktas gravrättsinnehavaren och erbjuds en förlängning. 

Begränsad gravrätt

En begränsad gravrätt är när en gravplats kommer med vissa specifika förutsättningar, som till exempel att den befintliga gravstenen ska återanvändas eller att gruset ska vara kvar på grusgravplatsen. En askgravplats innebär till exempel en begränsad gravrätt. 

Gravrättsinnehavare är ett uppdrag som anger vem eller vilka som ansvarar för en grav och för att graven sköts om och hålls i vårdat skick. Gravsrättsinnehavaren kan ta hand om gravplatsen själv eller välja att betala en avgift så att kyrkogårdsförvaltningen övertar skötseln.

En gravrättsutredning sker ifall en gravrätt löpt ut och det inte finns kontaktuppgifter till en gravrättsinnehavare. Då skyltas gravplatsen med en grön skylt och besökare till gravplatsen uppmanas att höra av sig. Hittas ingen innehavare förverkas gravrätten efter ytterligare två år.

Om lagar, avgifter, med mera

Begravningenslagen är den lag som styr begravningsverksamheten i Sverige. Läs mer på riksdagens hemsida 

Genom begravningsavgiften som betalas av alla via skatten har du tillgång till följande tjänster. 

•Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats i 25 år.
•Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av av en öppnad grav.
•Transporter från det att kyrkan övertagit ansvaret för stoftet till dessa att gravsättning skett, med undantag för gravsättning utom kyrkans område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
•Kremering.
•Lokal för förvaring och visning av stoftet.
•Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

I begravningsavgiften ingår även skötsel och nyanläggning av kyrkogårdens allmäna ytor samt vård av de kulturmärkta gravplatserna.
 
Skötsel av gravplats ingår inte i begravningsavgiften, för detta kan man teckna skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen eller välja att sköta gravplatsen själv.

Begravningsombudets uppgift är bland annat att granska hur Växjö pastorat tillvaratar de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen.

Ombudet har rätt att närvara vid sammanträden samt att ta del av samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten.

Begravningsombud för Växjö är Therése Jaramillo och hennes kontaktuppgifter är: telefon: 070-345 66 74, e-post: therese@jaramillo.se 

Begravningsutskottet består av förtroendevalda politiker och väljs ut i kyrkovalet vart fjärde år. Begravningsutskottet sammanträder regelbundet och behandlar övergripande frågor såsom budget och verksamhetsutveckling.

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen ansvarar för genomförandet av besluten som fattas av Begravningsutskottet.

Förtroendevalda väljs av Svenska kyrkans medlemmar i kyrkovalet, kyrkofullmäktige utser därefter utskottets ledamöter. Här kan du se vilka som är begravningsutskottets ledamöter

Om du har frågor om bokning av begravning, om ceremonin eller vill tala med en präst kontaktar du någon av församlingsexpeditionerna.

Om du har frågor om lagar, avgifter, ombud och begravningsutskottet kontaktar du kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen på telefon 0470-70 49 00, eller e-post vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se 

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Tel: 0470-70 49 00

Öppet vardagar 9.15 - 11.30 samt 13.00-15.00

Skicka e-post till kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Besöksadress: Hovshaga begravningsplats, Björksätravägen 21, 352 65 Växjö