Fem händer som förenas i en gest av samarbete.

Arbeta ideellt!

Ideellt arbete kallar vi det arbete som sker på frivillig basis. Är du också intresserad av att engagera dig? Det finns många områden inom vår verksamhet där ideella krafter spelar en avgörande roll. Varje år bjuds de ideella medarbetarna in till en fest, som tack för sina insatser.

Det är roligt och givande att ge av sin tid till något som känns meningsfullt. Här kan du läsa mer om några av de grupper och mötesplatser där våra församlingar har ideellt engagerade medarbetare.

Våra ideella grupper

Besöksgrupp på Tegelbacken

En gång i veckan besöker en grupp frivilliga de boende på äldreboendet Tegelbacken i Heby. Besöken sker i samverkan med personalen. Vid besöken brukar de boende bjudas in till en stunds samvaro, som kan bestå av kaffe, samtal, lekar och sång.

Diakonala grupper

Det finns en diakonal grupp i varje församling. Dessa grupper stöttar diakonens arbete och försöker tänka på vad diakoni betyder just i den egna församlingen. Grupperna träffas regelbundet och utbyter idéer och tankar tillsammans med diakonen.

Internationella gruppen

Internationella gruppen arbetar med att sprida information om Act Svenska kyrkan (internationellt hjälparbete) samt om Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Gruppen samlar in pengar i samband med till exempel fasteinsamlingen och julinsamlingen, bland annat genom att arrangera olika aktiviteter. I gruppen ingår engagerade församlingsbor från alla våra tre församlingar.

Körer

Musik, och inte minst körsång, spelar en viktig roll i gudstjänstlivet. Som medlem i någon av våra körer bidrar du till att våra församlingsbor får ta del av musikaliska upplevelser under gudstjänster och konserter. Läs mer under Sjung i kör!

Lördags- och söndagsöppnarna

Några frivilliga har tagit på sig uppgiften att öppna och stänga Västerlövsta kyrka på lördagar och söndagar vid de tillfällen då vaktmästarna har ledigt.

Samtalsgrupp/Integrationsgrupp

Denna grupp frivilliga träffar några personer som läser på SFI (Svenska för invandrare) på Centrum för livslångt lärande, ungefär åtta gånger per termin. Skolan har valt ut gruppen med tanke på att att de ska få träna på att använda det svenska språket.

Soppluncher

Under terminerna arrangeras regelbundet soppluncher i Västerlövsta församlingshem. Här är många engagerade. Några förbereder soppan, andra dukar och diskar, någon underhåller och ytterligare någon bakar kakor.

Syförening

Läs mer under Heby kyrkliga syförening.

Unga ledare (konfirmandledare)

En handfull före detta konfirmander har tagit på sig uppgiften att vara ungdomsledare för årets konfirmander i samarbete med ansvarig präst.

Vägkyrkoarbetare

Under hela juli månad bemannas vägkyrkan i Västerlövsta av ideella som sköter värdskap och servering, håller andakter och ser till att sommarens blomsterprakt också pryder kyrkorummet.

Gudstjänstvärdar

Mer info kommer.

Kyrkvärdar

Mer info kommer.

Frivilligfest

Varje år brukar pastoratet ordna en gemensam fest för de ideella medarbetarna i alla tre församlingarna. Festen har olika tema från år till år, men inbegriper alltid mat och underhållning. (År 2020 och 2021 uteblev festen pga coronapandemin.)

Kontakt

Kontakta gärna diakon Christina Teinler på 0224-343 91 eller christina.teinler@svenskakyrkan.se om du vill vara med och göra en insats eller har förslag på nya aktiviteter för att människor ska få uppleva gemenskap och vara delaktiga, sedda och behövda.

Någon ställer ifrån sig en plåt nybakta kanelbullar.

Gillar du att baka?

Vill du skänka fikabröd som vi kan använda i vår verksamhet eller vid kyrkkaffet? Vi fyller gärna frysen! Som tack blir du bjuden på årets fest för ideella medarbetare. Lämna fikabrödet på expeditionen på Skolgatan 6 i Heby.