Foto: Henrik Mill

Beslut fattat gällande lokalförsörjningsplan

Kyrkofullmäktige, högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan Västerås, beslutade den 15 juni 2021 att anta kyrkorådets förslag till inriktningsbeslut för lokalförsörjning. Inriktningsbeslutet innebär att vi nu arbetar vidare med att vidta de åtgärder som är specificerade i planen, vilket kommer leda till att vissa lokaler kommer avyttras.

Att kyrkan finns är en självklarhet för många - men precis som människors behov utvecklas och ändras måste också Svenska kyrkan ta sikte på framtiden. Vi behöver finnas närvarande, i människors vardag, ute i samhället, genom att vara kyrka på nätet och i våra kyrkor och andra mötesplatser.

vi finns närvarande på många sätt i samhället

Vi vill se till att vi kan möta människors behov i hela Västerås, på det sätt som passar människor bäst. Och det är inte alltid i de lokaler vi har idag. Vi vill komma människor närmare och det gör vi inte bara i våra kyrkor och församlingshem, utan genom att finnas på plats på olika sätt i samhället. Vi samverkar med många olika samarbetspartners i Västerås, till exempel Västerås Stad, Stadsmissionen och det lokala föreningslivet. Vi finns också närvarande på sjukhuset, på Tillbergaanstalten, på servicehus och äldreboenden, i skolor och på högskolan.

ekonomisk hållbarhet är viktigt för framtiden

Vi vill prioritera att erbjuda verksamhet och gemenskap till så många som möjligt
Många av våra verksamheter är gratis. Det vill vi att de ska fortsätta vara. Därför handlar översynen också om att säkerställa ekonomisk hållbarhet. Några av våra lokaler används inte tillräckligt mycket för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att ha kvar dem. Andra lokaler är slitna och skulle kosta stora summor att renovera. Pengar som bättre kan användas till verksamhet för barn, unga och äldre, eller för att på olika sätt stötta den som har det svårt. 

Beslut i kyrkofullmäktige

 • Att anta förslaget till inriktning av lokalförsörjningsplan (se nedan).
 • Att kyrkofullmäktiges beslut från samfällda kyrkofullmäktige år 2013 om försäljning av Domprostgården upphävs.
 • Att kyrkorådet ger kyrkofullmäktige en årlig rapport i samband med budgetförslaget för kommande år om det arbete som föranleds av inriktningen av lokalförsörjningsplanen .

Det här innebär att lokalförsörjningsplanen är antagen men ännu inte utstakad i detalj. Vissa detaljerade vägval måste fortfarande göras, som till exempel om det går att bygga om en lokal, om vi får tillstånd från länsstyrelsen i olika frågor etc. 

Nu går arbetet vidare med att vidta åtgärderna i planen enligt en preliminär tidplan som kan komma att revideras. Åtgärderna innebär att ett antal lokaler inte längre kommer användas för församlingsverksamhet. De lokalerna som berörs i nuläget är Kyrkbacksgården, Irsta församlingshem, Knektgården, Arken och Mikaeligården. Det är för tidigt att säga om de kommer säljas eller hyras ut eller på annat sätt komma till användning. 

Preliminär tidplan

 • 2021-2022: Initiera avyttring av Knektgården, samt se över de övriga lokaler där medarbetare får sin placering ska utgå från, det vill säga Önsta Gryta kyrka och Gideonsbergskyrkan, samt Mariagården. Åtgärder, Hubbostugan. 
 • Hösten 2021. Påbörja projektering av omdaningen i Irsta kyrka. För sanering av golvet har kyrkoantikvarisk ersättning sökts för 2022; besked om tilldelning lämnas hösten 2021. Fortsatt löpande dialog med länsstyrelsen,antikvarier, arbetslag och församlingsråd. 
 • 2022-2023: Översyn av Bäckbykyrkans lokaler. Projektering och renovering.
 • 2022: Påbörja projekteringen av omdaningen i Viksängskyrkan. Kyrkoantikvarisk ersättning har sökts gällande larminstallation och tillgänglighetsanpassningar för 2022; besked om tilldelning lämnas hösten 2021. Fortsatt löpande dialog med länsstyrelsen, antikvarier, arbetslag och församlingsråd.
 • 2022-2023: Påbörja projekteringen av omdaningen i Tomaskyrkan. Fortsatt dialog med länsstyrelsen, antikvarier, arbetslag och församlingsråd.     
 • 2023: Projektering Annexet och Lektorsgården.
 • 2023-2024: Uthyrning/avyttring av Irsta församlingshem, Arken och Kyrkbacksgården.
   

Vill du veta mer?


Du hittar ytterligare information i Kyrkofullmäktiges beslut 20210615 som återfinns här.

Du hittar även information i beslutet från Kyrkorådet 20210603 som finns här.

Lokalförsörjningsplanen i sin helhet hittar du nedan.

Lokalförsörjningsplan

 

 

 

FAQ - svar på vanliga frågor om lokaler

Varför görs en lokalöversyn inom Svenska kyrkan?
Lokalöversynen beslutades av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ i Sverige. Översynen har pågått en längre tid inom hela Svenska kyrkan i Sverige, inte bara i Västerås. Arbetet innebär att en noggrann översyn av såväl nuvarande lokaler som framtida behov. Bakgrunden är den negativa medlemsutveckling som medför att fastighetskostnaderna upptar en allt större del av intäkterna.

Vem har bestämt att lokalkostnaderna inte får omfatta mer än 20%?Beslutet om att lokalkostnaderna ska minskas beslutades av kyrkofullmäktige hösten 2020.

Vad innebär beslutet att anta lokalförsörjningsplanen?
Kyrkofullmäktige fattade ett inriktningsbeslut om att anta lokalförsörjningsplanen 20210615. Att beslutet endast är ett inriktningsbeslut beror på att detaljerade vägval måste göras utifrån beslutet, som kan röra möjliga ombyggnationer, tillstånd från Länsstyrelsen för önskade förändringar etc.

Går det att påverka vad som sker nu?
Beslutet att anta lokalförsörjningsplanen kommer inte att ändras. Däremot så kommer församlingsråden att involveras i kommande detaljbeslut och varje berört pastoralområde ser nu till att förändringen genomförs tryggt och ansvarsfullt. Vi säkerställer också att vi även fortsatt kan bedriva en verksamhet av hög kvalitet.

Hur verkställs lokalförsörjningsplanen?
Kyrkorådet verkställer Kyrkofullmäktiges beslut. Beslut om investeringar fattas av Kyrkofullmäktige.

Vad innebär det att utredningen om förskoleverksamhet ska färdigställas innan beslut tas om framtida användning av Kyrkbacksgården, Irsta församlingshem, Knektgården, Arken och Mikaeligården?
Det innebär att förskoleverksamheten utreds för att se vilka lokaler som skulle kunna användas för förskoleverksamhet och hur detta i sin tur kan påverka vilka lokaler som säljs och vilka som hyrs ut. Det innebär inte att lokalerna i fråga kommer användas till församlingsverksamhet i fortsättningen.

Försvinner verksamheten i någon församling nu?
Vi kommer självklart att fortsätta ha verksamhet i alla församlingar, såväl gudstjänstliv som annan verksamhet.

När kommer förändringarna inträffa?
Förändringarna sker gradvis över flera år och genomförs ansvarsfullt och tryggt, se ytterligare information i lokalförsörjningsplanen.

Vad händer med bokningar som redan är gjorda i våra lokaler?
Redan gjorda bokningar kommer kunna genomföras.