Kyrkomötet 2018, 2:a sessionen.
Beslut
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Beslutande organ för Varabygdens församling

Så här styrs vår verksamhet inom Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan och lagen om trossamfund

Varabygdens församling är en lokal församling inom Svenska kyrkan som är ett registrerat trossamfund i Sverige och lyder under lagen ”Svenska kyrkan och lagen om trossamfund”.

Svenska kyrkan har också ett eget regelverk som kallas Kyrkoordningen (KO).

Kyrkomötet är högsta beslutande organ i svenska kyrkan

Högsta beslutande organ för Svenska kyrkan är kyrkomötet som sammanträder en gång om året. Främsta företrädare för kyrkan är ärkebiskopen. Svenska kyrkan har styrelser på olika nivåer som väljs av medlemmarna vid kyrkoval vart fjärde år.

Församlingar och stift

Svenska kyrkan är därefter indelad i församlingar och stift. Dessutom finns pastorat, olika nationella organ och Svenska kyrkan i utlandet.

Varabygdens församling är en församling som ingår i Skara stift. 

Församlingar och pastorat

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. Det finns cirka 1 400 lokala församlingar som tillsammans täcker hela landet.

Som församling har vi självstyrelse men är samtidigt en del av Skara stift och Svenska kyrkan som trossamfund. 

Församlingens uppdrag är att: 

fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ

Kyrkofullmäktige (KF) är högsta beslutande organ i församlingen och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år.

Vi har ett kyrkoråd (KR) som utses av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse.

Varabygdens församling leds också av en kyrkoherde, en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Församlingens styrdokument

Varabygdens församling har som alla församlingar en församlingsinstruktion (FIN) som är ett dokument som berättar om vad församlingen är och vill vara och beskriver det område där församlingen verkar.