Den gamla prästgården som nu är Pärlans förskolas lokaler, det är sommar

Pärlan - Heltidsförskola

Kyrkans förskola Pärlan är en fristående förskola som drivs av Vallentuna församling.

Kyrkans förskola Pärlan är inrymd i församlingens före detta prästgård. Förskolan har två avdelningar, Småpärlorna för de yngsta barnen med 13 barn och Storpärlorna för de äldsta barnen med 19 barn.

Vår vision

Pedagogerna på Pärlan vill ge barnen bästa möjliga förutsättningar för lärande genom god undervisning och en utbildning av hög kvalitét.

Vår kristna profilering

Det gamla lusthuset som nu är lekkyrka.

Den förskoleverksamhet som bedrivs av Vallentuna församling, Svenska kyrkan, bedrivs helt i enlighet med aktuell skollag och läroplan. Det innebär bland annat att all undervisning i förskolan är konfessionsfri och neutral. Konfessionella inslag förekommer i vissa delar av utbildningen men helt enligt gällande regler. Det kan exempelvis handla om kyrkostunder, att träffa barnpräst och kyrkomusiker, sångsamlingar och enkla samtal om kyrkliga högtider och berättelser. I läroplanen står att ”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper-från en generation till nästa”. (Lpfö 2018, s.9)

Med tanke på vår kristna profilering, lägger vi på Pärlan stor vikt att förmedla och reflektera hur vi är mot varandra, hur värdefulla vi är och att vi är olika. I läroplanen står att: ”Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan”. (Lpfö 2018, s.11)   

Mer information:

Välkommen till Pärlan (PDF-fil)

På Vallentuna kommuns webbplats kan du göra skolval

Plan för utbildning Kvalitetsredovisning 2021 - 2022

Resultat från Våga Visa 2022 - Pärlans förskola

Plan mot kränkande behandling (PDF-fil)

Så här arbetar vi i Vallentuna församling för och med miljön

Kontakt: 
Har du några frågor så kontakta gärna Marcia Almstrand, rektor.
Tfn 08-511 862 54
marcia.almstrand@svenskakyrkan.se

Den gamla prästgården som nu är Pärlans förskolas lokaler.