Ett fält med utblommade maskrosor.
Foto: Maria Svensk/IKON

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Begravningsgudstjänst

Vid begravningen överlämnar vi den som dött i Guds händer, lyser frid och får möjlighet till ett avskedstagande i ett vidare sammanhang än det privata. För de flesta är möjligheten till ett avsked något betydelsefullt och viktigt. Vi får även ett tillfälle att stanna upp och fundera över vad den döde betytt för oss och minnas. En begravning kan utformas på många olika sätt men om man väljer en begravning i Svenska kyrkan så följer den en viss ordning och det är vissa saker som måste vara med.

I Sverige är det vanligast att man vid ett dödsfall vänder sig till en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska vid en begravning. Men man kan självfallet göra mycket själv om man så vill. Till exempel kan man vara med och bära kistan och dekorera den med blommor.

Våra begravningsdagar är tisdag, torsdag & fredag. Fömiddagstiden för begravning är 10.30,  då man kan ha både kremations- och jordbegravningar. Eftermiddagstiden för begravning är kl 13.30, då kan man endast ha kremationsbegravning. Begravningsgudstjänsten är offentlig och öppen för alla att deltaga i.

Före begravningen brukar prästen och de närmast anhöriga träffas för ett samtal som förbereder begravningen.

Planera begravningen

Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning. De anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter.

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt att komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand. Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.

Kontakt med prästen

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Församlingens expeditionen kan upplysa om namn och telefonnummer.

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

Personal vid begravningen

Församlingen har flera medarbetare som är delaktiga vid en begravnings genomförande, och som involveras efteråt. Det är kyrkogårdspersonal, vaktmästare, diakoner, husmor - allt efter hur församlingen är uppbyggd. I deras uppgifter ingår det att finnas till hands för anhöriga och besökare.

Den avlidnes önskemål

Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens. Ibland kan det hända att det är andemeningen i önskemålen som är viktigast. Det förekommer att äldre människor underskattar sin egen betydelse av rädsla för att vara till besvär för sina anhöriga. Uppstår en situation där den avlidnes önskemål försvårar situationen för anhöriga, eller det är uppenbart att den avlidnes avsikt främst är att underlätta för anhöriga, får besluten ta hänsyn till både den avlidnes och de anhörigas behov.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är också exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Används bårtäcke smyckas inte kistan med blommor. I Vadstena har vi två bårtäcken; ett ljusblått och ett i naturfärgat lin, ull och silke. Vadstena församlings bårtäcke tillverkades 2003 och är vävt i lin, ullgarn och silke och har knypplad spets, "Viggen", som dekoration. I Dals församling, Rogslösa kyrka, finns ett bårtäcke inköpt 1989. Det är vävt av textilateljén Guld & Vitt i Sävar.

Bårtäcke får lånas kostnadsfritt när det gäller begravningsakt för person som vid dödsfallet var kyrkotillhörig och skriven i församlingen. Icke församlingsbor och ej kyrkotillhöriga kan låna bårtäcket till en kostnad av 550:-. Man kan också använda ett eget bårtäcke.

Bårtäcken

Minnesstund

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Församlingshemmet upplåtes i många församlingar utan kostnad till församlingsbor som ordnar minnesstunden i egen regi. Minnesstunden kan bli kostsam om det är många gäster. Man bör känna sig fri att fundera igenom vilka möjligheter som finns för att minska kostnaderna. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att samtala och minnas tillsammans med familj och vänner. Om anhöriga upplever att det är omöjligt att genomföra en minnesstund, avstår man från det.

Se även Kyrkogårdar.

Adress/postnummer för blomsterbud

592 32Vadstena
Ljusets kapell

592 30 Vadstena
Vadstena klosterkyrka

592 91 Vadstena
Nässja kyrka
Örberga kyrka

592 92 Vadstena
Herrestads kyrka
Hovs kyrka
Strå kyrka

592 93 Borghamn
Källstads kyrka
Rogslösa kyrka

599 93 Ödeshög
Väversunda kyrka

Begravningsavgift

Alla, även den som inte tillhör Svenska kyrkan, betalar en avgift till begravningsverksamheten. Avgiften är årlig och beräknas efter beskattningsbar inkomst. Begravningsavgiften är 0,246 kronor per beskattningsbar intjänad hundralapp.

Vad får vi för begravningsavgiften?

  • Lokal för förvaring av stoft
  • Lokal för begravningsceremoni
  • Begravningsceremoni (gäller bara medlemmar i Svenska kyrkan)
  • Transporter till krematorium och begravningsplats inom pastoratet
  • Kremering
  • Gravplats i 25 år (gravrätten kan förlängas, kostnad för närvarande: 1000:- för 25 år)
  • Gravöppning/gravsättning
  • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor

Mer om begravningsavgiften

Om enhetlig begravningsavgift (pdf)
Om begravningsavgiften på svenskakyrkan.se

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser en person som har till uppgift att tillvarata de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudet skall granska hur begravningsavgiften fastställs och används. Begravningsombud är Bror-Tommy Sturk, bete.sturk@gmail.com, 070- 68 89 156.

Mer om begravning

Om begravning på svenskakyrkan.se