Foto: Alex Giacomini

Kyrkomusikerexamen och validering

Befattningar, behörighet, validering

Den 1 juni 2018 trädde nya bestämmelser i kraft som berör kyrkomusiker och kyrkomusikertjänster i Svenska kyrkans församlingar.

SVENSKA KYRKANS KYRKOMUSIKEREXAMEN

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen är en inomkyrklig examen, reglerad i kyrkoordningen. Den utfärdas av kyrkostyrelsen eller på kyrkostyrelsens uppdrag och innefattar tre nivåer, A-, B- respektive C-nivå, som ger behörighet till anställning på befattning som kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Det är nivån på den musikaliska fackutbildningen som avgör nivån på Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen.

Läs mer om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen.

 

KYRKOMUSIKERBEFATTNINGAR

Med införandet av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen 2018 följde en ny befattningsbenämning, försteorganist, så att det nu finns tre nivåer av kyrkomusikerbefattningar, försteorganist, organist och kantor. Behörighetskraven för dessa är knutna till de tre examensnivåerna i Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen.

För befattning som försteorganist krävs Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på A-nivå.
För befattning som organist krävs Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på B-nivå eller högre.
För befattning som kantor krävs Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på C-nivå eller högre.

Läs mer om befattningsbenämningar.

VALIDERING

Sedan införandet av de nya examensbestämmelserna finns också en möjlighet till validering av äldre och utländska examina i relation till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Denna validering utförs på kyrkostyrelsens uppdrag av Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Läs mer om validering av äldre och utländska examina.

BEHÖRIGHETSPRÖVNING

För anställning som kyrkomusiker i Svenska kyrkan måste en sökande ha avlagt Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen eller genom validering anses ha Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den anställande församlingen/pastoratet ansvarar för att behörighetsprövning sker. 

Läs mer om behörighetsprövning här nedan.

De nya bestämmelserna gäller nyanställningar på kyrkomusikerbefattningar från och med detta datum.