Starta en internationell grupp

Hur gör man för att starta en internationell grupp, vilka kan vara med och vad behöver man veta om man vill starta en grupp?

1. Varför ska man ha en internationell grupp/ global arbetsgrupp?
Internationell diakoni och mission är, enligt Kyrkoordningen, församlingens ansvar. En internationell grupp är en bra form för att organisera och bedriva arbetet. I en församling kan det finnas en fast internationellt grupp eller så bildas den internationella gruppen när något ska genomföras. Varje grupp behöver ha en samordnare, en som leder och samordnar arbetet (se punkt 6) i gruppen.

2. Hur startar man en internationell grupp/ global arbetsgrupp? 
Den som är engagerad och vill arbeta med internationellt arbete i församlingen och får grönt ljus av kyrkoherden att göra det, kan starta en internationell grupp. En församling kan ha en eller flera internationella grupper med olika innehåll och inriktningar: ex. Svenska kyrkans insamlingskampanjer, vänförsamlingsarbetet, fairtrade och miljöcertifiering, för klimatfrågor och påverkansarbete, flyktingarbete, nya svenskar osv. Allt detta eller delar av det kan ingå i en och samma grupp.

3. Vad är en internationell grupps/ global arbetsgrupps huvuduppdrag?

* att upprätthålla och stärka det internationella engagemanget,
* att informera om det internationella arbetet,
* att bedriva kampanjer och att samordna insamlingar för det internationella arbetet

4. Vem kan vara med i en internationell grupp/ global arbetsgrupp?
Alla som vill och är engagerad i församlingen för internationellt arbete kan vara med i en internationell grupp. Varje församling avgör själv vilka som ska ingå i gruppen utifrån det man vill satsa på och engagera sig i.

5. Vem är ombud?
Alla som är med i en internationell grupp benämns som ombud och ska registreras som ombud i Kyrksam. Som ombud representerar man Act Svenska kyrkan eller Svenska kyrkans arbete i utlandskyrkan. Ombud kan man vara oavsett om man är ideell, förtroendevald eller anställd medarbetare. De som för övrigt är intresserade, men inte direkt engagerade i arbetet, kan registreras som intresserade i Kyrksam. Detta så att den information som skickas från Kyrkokansliet och Stiftskansliet når ut till alla, ex. inbjudningar inspirationsdagar och annan information.

6. Vem kan vara internationell samordnare?
Varje församling bör ha en internationell samordnare oavsett om man har en internationell grupp eller inte. Varje grupp behöver ha en samordnare. Den som kyrkoherden har utsett till att vara samordnare av det internationella arbetet lokalt i församlingen har det uppdraget. Det kan vara en ideell, förtroendevald eller anställd medarbetare, vilket beror på förutsättningarna i församlingen.

En rekommendation är att det är en anställd som är samordnare, eftersom det också handlar om budget och ekonomi. I de fall samordnaren är ideell, ska en anställd ingå för att vara bryggan över till arbetslag, kyrkoherde, församlingsråd och kyrkoråd Den internationella samordnaren håller samman det internationella arbetet i den eller de internationella grupper som finns i församlingen och är även kontaktperson för desamma gentemot Stiftskansli och Kyrkokansliet.

7. Vad är en internationell samordningsgrupp eller internationellt råd?
Om församlingen ingår i ett större pastorat kan det på pastoratsnivå finnas en internationell samordningsgrupp eller internationellt råd, beroende på vad som är uppdraget.

8. Vilken är församlings- och kyrkorådets roll i församlingens internationella arbete?
En rekommendation är att det i församlingsrådet eller kyrkorådet finns en kontaktperson för internationellt arbete som den internationella samordnaren står i kontakt med och som kan bära det internationella arbetet inför uppkomna frågor och beslut. Kontaktpersonen kan även ingå i den internationella gruppen.Kyrkoherden och kyrkorådet hanterar detta i sitt strategiska utvecklingsarbete och ser till att det kommer med i församlingsinstruktionen och i budgetarbetet.

9. Vad är Act Svenska kyrkan i Uppsala stift?
Act Svenska kyrkan i Uppsala stift är det samlade organet för att stödja det internationella arbetet i stiftet. Arbetet leds av stiftets internationella handläggare. I varje kontrakt ska finnas två kontraktsombud för internationellt arbete som i samråd med prost och kyrkoherdar planerar för det övergripande internationella arbetet för kontraktet.

Det uppdrag som Act Svenska kyrkan i Uppsala stift har är att utbilda, inspirera och stödja internationella samordnare och grupper lokalt.

Act Svenska kyrkan i Uppsala stift inbjuder ombud, internationella samordnare och internationella grupper till inspirationsdagar inför insamlingskampanjerna och liknande. Det görs direkt, kontraktsvis, regionvis eller samlande för hela stiftet.

Act Svenska kyrkan i Uppsala stift har en representant i stiftets internationella kommitté vilken samordnar stiftets strategiska arbete och insatser inom det internationella området.

10. Var finns mer information?
Varje församling bör ha en internationell samordnare som man kan kontakta för att få veta mera lokalt. I stiftsorganisationen finns Act Svenska kyrkan i Uppsala stift, en internationell handläggare/samordnare och en internationell kommitté som man kan höra av sig till.

På stiftets sidor under ”Kurser och arrangemang”, tema internationellt arbete, finns de aktuella inspirationsdagarna och mötesplatserna för året.

Svenska kyrkans webbsidor om internationellt arbete (Act Svenska kyrkan) och Svenska kyrkan i utlandet finns mycket information att hämta.  

På Act Svenska kyrkan i Uppsala stifts sida finns också länkar till inspiration och stöd

Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad!