Skog

Rörelsegrenen Skog har uppdraget att förvalta 40 000 hektar produktiv skogsmark.

Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Skogstillgångar

Tillgångarna ska förvaltas  så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Förvaltningen ska också ske på etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Likaså ska natur- och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.

Skogstillståndet förändras som en följd av avverkningar, skogsvårdsåtgärder och skogens tillväxt. Vart tionde år görs en avverkningsberäkning som baseras på skogstillstånd, skogsskötselinriktning samt intäkter och kostnader för skogsbruket. Den senaste beräkningen resulterade i en avverkningsnivå på 200 000 skogskubikmeter.   

Vi erbjuder för tillfället leveransrotköp till försäljning i Gästrikland, Hälsingland och Uppland.

Posternas belägenhet framgår i underlag som förutom en kort beskrivning innehåller Sammanställning, Försäljningsvillkor, Traktdirektiv samt Kartor. Ytterligare upplysningar om poster eller avverkningens utförande lämnas av skogvaktare, se kontaktinfo i underlaget.

Aktuella poster till försäljning i Gästrikland och Hälsingland:

Gemensamt anbud på följande poster:
Hari F              -    Totalt ca 400 m3fub
Mackmyra S   -    Totalt ca 400 m3fub
Fagerudd S     -    Totalt ca 1 200 m3fub 

Separat anbud på följande poster:
Mackmyra S   -    ca 600 m3fub
Mackmyra S   -    ca 550 m3fub 
Mackmyra S   -    ca 650 m3fub
Sälgsjön S       -    ca 1 900 m3fub
Mackmyra S   -    ca 900 m3fub
Fagerudd S     -    ca 600 m3fub

Ladda ner anbudsunderlaget (pdf) 

Aktuella poster till försäljning i Uppland:

Separat anbud på följande poster:
Västland 2      -     ca 4 300 m3fub
Västland 1      -     ca 2 700 m3fub
Västerlövsta   -      ca 4 800 m3fub

Ladda ner anbudsunderlaget (pdf)

Alla anbud skall vara oss tillhanda senast kl. 12:00 på anbudsöppningsdagen 2024-03-21.

Åtaganden enligt FSC®

Den skogsmarksareal som effektivt brukas är lägre än vad den skulle kunna vara. Det beror på åtaganden enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) som innebär att minst tio procent av den produktiva skogsmarken avsätts till naturhänsyn, alternativt brukas med kontinuerliga metoder.

Läs mer om skogscertifiering enligt FSC®

Miljö- och naturvård

En del av den produktiva skogsmarken är avsatt för naturvårdsändamål. Där det är lämpligt lämnas skogen orörd, annars sköts bestånden med ambitionen att bibehålla eller utveckla naturvärdena.

Skogsbruk

En del av Uppsala stifts produktiva skogsmark är avsatt för naturvårdsändamål. Där det är lämpligt lämnas skogen orörd, annars sköts bestånden med ambitionen att bibehålla eller utveckla naturvärdena. 

I Uppland har naturvårdande skötsel utförts i syfte att främst gynna lövträdsanknuten biologisk mångfald. Bland annat har områden med gamla ekar röjts och gallrats för att gynna de gamla träden och alla arter av till exempel svampar, lavar, mossor och insekter som är beroende av den miljön.

Det finns många hotade arter som är helt beroende av brand och bränd skog för sin fortsatta överlevnad. Därför genomfördes sommaren 2016, i Skogsstyrelsens regi, en naturvårdsbränning på hela 62 ha på ön Brusen i Hudiksvalls skärgård. 

Vindkraftverk i skog mot blå himmel

Vindkraftsetablering

Här publiceras löpande information om aktuella förfrågningar till Uppsala stift om att arrendera skogsmark förvaltad av stiftet för uppförande av vindkraftverk.

Svenska kyrkans skogar

Svenska kyrkans skogar finns över hela Sverige, från Karesuando i norr till Skurup i söder. Den sammanlagda arealen uppgår till nästan 400 000 ha och de samlade prästlönetillgångarna är därmed Sveriges femte största skogsägare.

Läs mer om Svenska kyrkans skogar

Miljö och etik

Stiftsstyrelsens Egendoms- och Fastighetsutskott (EFU) i Uppsala stift har tagit ställning för ett innehav där ekonomin skall balansera med miljö- och etikfrågorna. Naturhänsyn skall tas vid all slags avverkning och skogsvård.

Genom jordförvaltningen öppnas möjligheter att medverka till skapandet av jordbruk och jordbruksmiljöer i tiden, att bidra i arbetet med att bibehålla en levande landsbygd där människor kan bo och verka och till bevarandet av unika kulturmiljöer. Svenska kyrkan har, genom fastighetsförvaltningen, ett ansvar och en möjlighet att göra skillnad - ansvar och möjligheter som bör behandlas med största seriositet.

Uppsala stift strävar efter att bevara den biologiska mångfalden. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022