Skog

Rörelsegrenen Skog har uppdraget att förvalta 40 000 hektar produktiv skogsmark.

Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Skogstillgångar

Tillgångarna ska förvaltas  så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Förvaltningen ska också ske på etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Likaså ska natur- och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.

Skogstillståndet förändras som en följd av avverkningar, skogsvårdsåtgärder och skogens tillväxt. Vart tionde år görs en avverkningsberäkning som baseras på skogstillstånd, skogsskötselinriktning samt intäkter och kostnader för skogsbruket. Den senaste beräkningen resulterade i en avverkningsnivå på 200 000 skogskubikmeter.   

Åtaganden enligt FSC®

Den skogsmarksareal som effektivt brukas är lägre än vad den skulle kunna vara. Det beror på åtaganden enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) som innebär att minst tio procent av den produktiva skogsmarken avsätts till naturhänsyn, alternativt brukas med kontinuerliga metoder.

Läs mer om skogscertifiering enligt FSC®

Miljö- och naturvård

En del av den produktiva skogsmarken är avsatt för naturvårdsändamål. Där det är lämpligt lämnas skogen orörd, annars sköts bestånden med ambitionen att bibehålla eller utveckla naturvärdena.

Läs mer om Miljö och naturvård i Uppsala stift

Vindkraftverk i skog mot blå himmel

Vindkraftsetablering

Här publiceras löpande förfrågningar till Uppsala stift om att arrendera skogsmark förvaltad av stiftet för uppförande av vindkraftverk.

Svenska kyrkans skogar

Svenska kyrkans skogar finns över hela Sverige, från Karesuando i norr till Skurup i söder. Den sammanlagda arealen uppgår till nästan 400 000 ha och de samlade prästlönetillgångarna är därmed Sveriges femte största skogsägare.

Läs mer om Svenska kyrkans skogar

Miljö och etik

Stiftsstyrelsens Egendoms- och Fastighetsutskott (EFU) i Uppsala stift har tagit ställning för ett innehav där ekonomin skall balansera med miljö- och etikfrågorna. Naturhänsyn skall tas vid all slags avverkning och skogsvård.

Genom jordförvaltningen öppnas möjligheter att medverka till skapandet av jordbruk och jordbruksmiljöer i tiden, att bidra i arbetet med att bibehålla en levande landsbygd där människor kan bo och verka och till bevarandet av unika kulturmiljöer. Svenska kyrkan har, genom fastighetsförvaltningen, ett ansvar och en möjlighet att göra skillnad - ansvar och möjligheter som bör behandlas med största seriositet.

Uppsala stift strävar efter att bevara den biologiska mångfalden. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021