Foto: Uppsala stift

Om Uppsala stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift med var sin biskop. Uppsala stift omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland.

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund med ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling. Stiften är Svenska kyrkans regionala nivå och leds av en biskop.

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Det församlingsutvecklande arbetet bedrivs främst genom fortbildning, rådgivning och information samt genom att erbjuda mötesplatser för fördjupning och reflektion.

Stiftet har också förvaltande uppgifter som består i att förvalta prästlönetillgångarna i Uppsala stift, bestående av skog, jord och fondkapital. I detta uppdrag arbetar biskopen tillsammans med handläggare och förtroendevalda organ.

Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa

Övergripande vision för Uppsala stift
Inriktning och strategi, Ringar på vattnet

Uppsala stifts uppdrag

Stiftets uppdrag 2019-2023 utgår ifrån Kyrkoordning, överenskommelsen med staten, kyrkomötets beslut samt de områden som vuxit fram och definierats i dialog med församlingar och pastorat i Uppsala stift.

Ett träkors står mellan två tända stearinljus.

Hitta din församling

Församlingen är den grundläggande enheten i Svenska kyrkan. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat.

Uppsala stifts integritetspolicy

Denna policy är antagen av stiftsstyrelsen 2018-05-23 och beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

Uppsala stift i korthet

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2022-01-01) 827 604 personer varav 56,5 procent är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppsala stift är speciellt så tillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift.

Svenska kyrkan i siffror, verksamhetsstatistik fram till 2021(pdf)

Uppsala stift i media

Publicerad: