Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Jord

Rörelsegrenen jord omfattar all förvaltning av prästlönefastigheterna utom skogsmarken.

Bild: Linda Mickelsson /Ikon

Inom rörelsegrenen förvaltas 4 600 hektar jordbruksmark fördelad på 20 arrendegårdar och cirka 100 sidoarrenden samt cirka 10 småhus, 60 arrendetomter och 150 övriga upplåtelser.

Arrendegårdar

Sedan år 1993 har antalet arrendegårdar minskat från 98 till 20. Färre och större gårdar ger möjlighet att driva ett mer rationellt jordbruk. Strävan är att skapa jordbruksenheter som är bärkraftiga och lönsamma på lång sikt. Det uppnås dels genom strukturrationaliseringar, dels genom investeringar i vissa gårdar.

Under 2017 har bland annat gårdscentra avstyckats och sålts från arrendegårdarna i Giresta och Fallen. Som en del i jordbruksförvaltningens miljöarbete har en solelanläggning med en årlig produktion på 100 000 kWh installerats på arrendegården i Sparrsätra.

Läs mer om 2017 års verksamhet och resultat i Årsredovisning PLT Uppsala stift

Naturmiljövård

Naturmiljöarbetet bedrivs inom jordbruksförvaltningen dels indirekt genom att på olika sätt skapa incitament för en miljövänlig drift av arrendegårdarna, dels genom direkta åtgärder såsom installation av mer miljövänliga uppvärmningssystem och avloppsanläggningar. 

Kulturmiljövård

Kulturmiljövården omfattar Ekeby by, Skuttunge gamla prästgård och jägmästarbostället Kvarnberg samt ett antal enskilda byggnader av mer eller mindre kulturhistoriskt värde.

Läs mer om Natur- och Kulturmiljövård i Uppsala stift

miljö och etik

Stiftsstyrelsens Egendoms- och Fastighetsutskott (EFU) i Uppsala stift har tagit ställning för ett innehav där ekonomin skall balansera med miljö- och etikfrågorna. Naturhänsyn skall till exempel tas vid all slags avverkning och skogsvård.

Genom jordförvaltningen öppnas möjligheter att medverka till skapandet av jordbruk och jordbruksmiljöer i tiden, att bidra i arbetet med att bibehålla en levande landsbygd där människor kan bo och verka och till bevarandet av unika kulturmiljöer. Svenska kyrkan har, genom fastighetsförvaltningen, ett ansvar och en möjlighet att göra skillnad - ansvar och möjligheter som bör behandlas med största seriositet.

Uppsala stift strävar efter att bevara den biologiska mångfalden.