Jord

Rörelsegrenen jord omfattar all förvaltning av prästlönefastigheterna utom skogsmarken.

Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Inom rörelsegrenen förvaltas 4 600 hektar jordbruksmark fördelad på 19 arrendegårdar och cirka 85 sidoarrenden samt cirka 10 småhus, 60 arrendetomter och 150 övriga upplåtelser.

Arrendegårdar

Sedan år 1993 har antalet arrendegårdar minskat från 98 till 19. Färre och större gårdar ger möjlighet att driva ett mer rationellt jordbruk. Strävan är att skapa jordbruksenheter som är bärkraftiga och lönsamma på lång sikt. Det uppnås dels genom strukturrationaliseringar, dels genom investeringar i vissa gårdar.

Under 2020 har bland annat gårdscentra i Teda avstyckats och sålts. Som en del i jordbruksförvaltningens miljöarbete pågår anläggandet av en fjärde solelanläggning vilken installeras på arrendegården i Rånäs.

Naturmiljövård

Naturmiljöarbetet bedrivs inom jordbruksförvaltningen dels indirekt genom att på olika sätt skapa incitament för en miljövänlig drift av arrendegårdarna, dels genom direkta åtgärder såsom installation av mer miljövänliga uppvärmningssystem och avloppsanläggningar. 

Kulturmiljövård

Kulturmiljövården omfattar Ekeby by, Skuttunge gamla prästgård och jägmästarbostället Kvarnberg samt ett antal enskilda byggnader av mer eller mindre kulturhistoriskt värde.

Läs mer om Natur- och Kulturmiljövård i Uppsala stift

Vikten av vatten

Den 18-19 november anordnade Uppsala stift en vattenvårdsträff för att kraftsamla kring de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljö och etik

Stiftsstyrelsens Egendoms- och Fastighetsutskott (EFU) i Uppsala stift har tagit ställning för ett innehav där ekonomin skall balansera med miljö- och etikfrågorna. Naturhänsyn skall tas vid all slags avverkning och skogsvård.

Genom jordförvaltningen öppnas möjligheter att medverka till skapandet av jordbruk och jordbruksmiljöer i tiden, att bidra i arbetet med att bibehålla en levande landsbygd där människor kan bo och verka och till bevarandet av unika kulturmiljöer. Svenska kyrkan har, genom fastighetsförvaltningen, ett ansvar och en möjlighet att göra skillnad - ansvar och möjligheter som bör behandlas med största seriositet.

Uppsala stift strävar efter att bevara den biologiska mångfalden. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021