Jord

Rörelsegrenen jord omfattar all förvaltning av prästlönefastigheterna utom skogsmarken.

Kor som betar på ett grönt fält med träd i bakgrunden
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Inom rörelsegrenen förvaltas 4 600 hektar jordbruksmark fördelad på 19 arrendegårdar och cirka 85 sidoarrenden samt cirka 10 småhus, 60 arrendetomter och 150 övriga upplåtelser.

Arrendegårdar

Sedan år 1993 har antalet arrendegårdar minskat från 98 till 19. Färre och större gårdar ger möjlighet att driva ett mer rationellt jordbruk. Strävan är att skapa jordbruksenheter som är bärkraftiga och lönsamma på lång sikt. Det uppnås dels genom strukturrationaliseringar, dels genom investeringar i vissa gårdar.

Under 2020 har bland annat gårdscentra i Teda avstyckats och sålts. Som en del i jordbruksförvaltningens miljöarbete pågår anläggandet av en fjärde solelanläggning vilken installeras på arrendegården i Rånäs.

Jordbruk

Naturmiljöarbetet bedrivs inom jordbruksförvaltningen dels indirekt genom att på olika sätt skapa incitament för en miljövänlig drift av arrendegårdarna, dels genom direkta åtgärder såsom installation av mer miljövänliga uppvärmningssystem och avloppsanläggningar.

I stiftet finns solcellsanläggningar på Skepptuna, Hagby och Sparrsätra arrendegårdar. De producerar tillsammans ca 200 000 kWh per år.

På Teda arrendegård i Enköping anlades 2019 en ca 20 x 100 meter stor fosfordamm. Syftet med fosfordammar är att motverka övergödning av våra sjöar och hav. Målsättningen är att fosforrena en avvattningsareal motsvarande stiftets innehav av jordbruksmark, dvs ungefär 5000 ha.

Våtmarker har anlagts på Skepptuna arrendegård i Fiby utanför Vänge där det finns en anläggning i gränslandet mellan jordbruk och skogsbruk. Syftet att gynna den biologiska mångfalden.

Moderna och miljövänliga biobränsleanläggningar eller värmepumpsanläggningar, i vissa fall i kombination med solvärme, finns idag installerade på merparten av stiftets arrendegårdar. Detsamma gäller moderna, miljögodkända avloppsanläggningar.

För att värna öppna hagmarker upplåts naturmiljövårdsavtal för hävd av värdefulla betes- och slåttermarker. Sådana upplåtelser finns bl a i Grängsjö och på ön Norrgället.

Naturmiljövård

Naturmiljöarbetet bedrivs inom jordbruksförvaltningen dels indirekt genom att på olika sätt skapa incitament för en miljövänlig drift av arrendegårdarna, dels genom direkta åtgärder såsom installation av mer miljövänliga uppvärmningssystem och avloppsanläggningar. 

Kulturmiljövård

Kulturmiljövården i Uppsala stift omfattar bland annat Ekeby by, Skuttunge gamla prästgård och jägmästarbostället Kvarnberg samt ett antal enskilda byggnader av mer eller mindre kulturhistoriskt värde.

För att värna stiftets förnämsta kulturminne Ekeby by finns sedan början på 2000-talet en omfattande vårdplan, som togs fram i samråd med Länsstyrelsen och Upplandsmuseet. Alla hus i byn har besiktats rörande brister och behov av åtgärd samt  försetts med en egen plan över hur eventuella problem ska åtgärdas tillsammans med information om vilka material som får och ska användas i arbetet.

Läs mer om kultuminnet Ekeby by på Vänge Hembygdsförenings webb

Miljö och etik

Stiftsstyrelsens Egendoms- och Fastighetsutskott (EFU) i Uppsala stift har tagit ställning för ett innehav där ekonomin skall balansera med miljö- och etikfrågorna. Naturhänsyn skall tas vid all slags avverkning och skogsvård.

Genom jordförvaltningen öppnas möjligheter att medverka till skapandet av jordbruk och jordbruksmiljöer i tiden, att bidra i arbetet med att bibehålla en levande landsbygd där människor kan bo och verka och till bevarandet av unika kulturmiljöer. Svenska kyrkan har, genom fastighetsförvaltningen, ett ansvar och en möjlighet att göra skillnad - ansvar och möjligheter som bör behandlas med största seriositet.

Uppsala stift strävar efter att bevara den biologiska mångfalden. 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022