Meny

Fonder

Rörelsegren Fond hanterar Svenska kyrkans prästlönefond i Uppsala stift, vilken bildats genom försäljning av fast egendom.

Bild: Magnus Aronsson /Ikon

Fondkapitalet för prästlönetillgångarna i Uppsala stift förvaltas av Kammarkollegiet enligt avtal. Avtalet omfattar även allokering av fondkapitalet i enlighet med ett riktmärke samt avvikelsemandat som fastställs inför varje verksamhetsår.

Kammarkollegiets kapitalförvaltning är statens egenregialternativ för fonder och stiftelser som har statlig eller kyrklig anknytning. Verksamheten bygger på självkostnadsprincip.

Fondmedlen är placerade i tre av Kammarkollegiets konsortier enligt följande:

Avkastningen på konsortiernas medel delas ut i december varje år till andelsägarna i förhållande till antalet andelar. Alla tre konsortierna är aktivt förvaltade och har som mål att ge en överavkastning mot jämförelseindex över tiden.

Läs mer om 2018 års verksamhet och resultat i Årsredovisning PLT Uppsala stift