Fonder

Svenska kyrkan arbetar sedan länge aktivt med hållbara investeringar, där vi ska vara en aktiv och långsiktig ägare. Vi påverkar vår omgivning genom våra investeringar. Prästlönetillgångarna i Uppsala stifts fondförvaltning följer samma placeringsriktlinjer och anvisningar för etik och hållbarhet.

Stenar travade på varandra
Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Fondkapitalet för prästlönetillgångarna i Uppsala stift förvaltas av Kammarkollegiet och av SEB.

Kammarkollegiets kapitalförvaltning är statens egenregialternativ för fonder och stiftelser som har statlig eller kyrklig anknytning. Verksamheten bygger på självkostnadsprincip.

SEB har tillsammans med Svenska kyrkans nationella nivå och RobecoSam tagit fram, för Svenska kyrkan, Ethos-fonderna utgående från finanspolicyns krav på etisk och hållbar förvaltning.

Fondmedlen är placerade i tre av Kammarkollegiets konsortier och i Ethos aktiefond Global.

Prästlönetillgångarnas måltal för fonden är:

Avkastningen delas ut i maj (Ethos) och december (Kammarkollegiet) varje år. Alla fondinnehav är aktivt förvaltade och har som mål att ge en överavkastning mot jämförelseindex över tid.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022