Foto: Johan Nilsson

Gravskick

På våra sex begravningsplatser förekommer olika typer av gravar. Här kan du läsa mer om de olika gravtyperna, de så kallade gravskicken.

Kistgravar och urngravar finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på Ramneröd och Sigelhult där det också finns en askgravlund. Här nedan finns en kort förklaring till de gravskick (de olika typer av gravar) vi erbjuder. Klicka på respektive gravskick för att läsa mer. 

Minneslund

Minneslunden är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner var för sig inom ett gemensamt område.

Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen.

Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar får ej förekomma.

Innan gravsättning sker ska den som ordnar med begravningen skriva på ett medgivande om att askan ska gravsättas i minneslund. 

Följande gäller för våra minneslundar

 • Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga.
 • När askan har blivit nedsatt skickas ett minnesbrev till anhöriga som talar om vilket datum det skedde.
 • Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna.
 • Besökare får smycka med gravljus och snittblommor på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar, dock ej gravlyktor, marschaller, kransar eller enskilda gravvårdar.
 • Kyrkogårdsförvaltningens personal äger rätt att avlägsna vissnade blommor, gravljus och dylikt.

Urngrav

En urngravplats är avsedd för upp till nio urnor och upplåts med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas. Standardmått på gravytan är 1,25 x 1,25 m.

Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning, efter godkännande från förvaltningen, och i övrigt utsmycka gravplatsen, men det är inget villkor för att inneha gravrätten

 

Följande gäller för våra urnplatser

 1. Urnplatser väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal.    
 2. Anhöriga kan deltaga vid urngravsättningen.
 3. Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppning och fyller på efter gravsättning.   
 4. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenen.  
 5. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om alla grönytor runt om gravplatsen.
 6. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsytan hålls i ett värdigt skick.
 7. Inga större buskar eller träd får planteras.  
 8. Skötsel kan beställas av förvaltningen som då sköter om gravplatsen.

Kistgrav

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och tolv urnor och upplåts med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas. Standardmått på markytan är 1,5 x 2,5 m.

Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning, efter godkännande från förvaltningen, och i övrigt utsmycka gravplatsen, men det är inget villkor för att inneha gravrätten.  

Följande gäller för våra kistgravplatser

 1. Kistplatser väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal. 
 2. Anhöriga kan välja om de vill vara med vid kistsänkningen eller om de vill ta avsked i kyrkan.     
 3. Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppning och fyller på efter kistsänkning.
 4. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om alla grönytor runt om gravplatsen.
 5. Inga större buskar eller träd får planteras.   
 6. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenen.   
 7. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsytan hålls i ett värdigt skick – planteringar får endast göras framför gravstenen, markytan bakom tillhör församlingen.   
 8. Skötsel kan beställas av förvaltningen som då sköter om gravplatsen.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen för den som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. En askgravplats är avsedd för upp till två askor och upplåts med begränsad gravrätt i 25 år, vilken sedan kan förlängas.

Begränsningen i gravrätten innebär inskränkningar i rätten för gravrättsinnehavaren att bestämma över gravanordningens utseende samt gravplatsens utsmyckning. Detta beslutar förvaltningen om.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av gravplatsen, som ett serviceåtagande åt gravrättsinnehavaren. För detta tas en avgift ut i samband med upplåtelse av gravplatsen. När gravsättning skett tas även en avgift ut för namnplatta eller gravsten beroende på vilken av våra askgravplatser man har valt.

När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en avgift ut för förlängning av skötseln även kostnad för ytterligare en namnplatta eller gravering av sten tillkommer.

Spridning av aska

Askan efter avliden kan strös ut på annan plats än begravningsplats om Länsstyrelsen ger tillstånd till det.
Det är Länsstyrelsen i det län där askan ska strös ut som ger tillstånd till spridningen. Vanligtvis gäller det spridning på vatten. Det är ytterst ovanligt att Länsstyrelsen ger tillstånd till spridning på mark.

Tillstånd ges bara om den plats där askan ska strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.

Förtida tillstånd utfärdas inte, men man kan skriva ner hur man vill ha det. För anhöriga kan det ge vägledning om den avlidnes önskan.

Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen
En ansökan skickas in till Länsstyrelsen där det framgår hur man är anhörig till den avlidne, den avlidnes personnummer och namn samt var man önskar sprida askan. Registerutdrag med släktutredning, som erhålles av Skatteverket ska bifogas ansökan.

I det tillstånd som Länsstyrelsen sedan utfärdar anges att man inom ett visst datum som länsstyrelsen bestämmer ska skicka in ett intyg om och när spridningen har skett, bevittnat av två personer. Länsstyrelsen meddelar därefter Skatteverket att spridning har skett.

När någon dör

Att skiljas från en närstående är något av det svåraste som vi kan vara med om. Samtidigt är det många val att göra vid planeringen av en begravning.