Foto: Linda Randgard

Organisation

Uddevalla pastorat ingår i Göteborgs stift och är en del av trossamfundet Svenska kyrkan. Vi är omkring 100 anställda fördelat på församlingsverksamhet, kyrkogårdsförvaltning och administration.

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. I Svenska kyrkan finns det drygt 1 300 lokala församlingar som tillsammans täcker hela landet. Deras grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Församlingarna Dalaberg, Bäve, Lane-Ryr och Uddevalla bildar tillsammans Uddevalla pastorat. Inom pastoratet finns också en kyrkogårdsförvaltning samt administration med kompetens inom bland annat ekonomi, HR, förvaltning och fastighet. Kyrkoherden är pastoratets högste chef och ansvarar för ledning, samordning och tillsyn.

Någon står utomhus i gräset med en kompass i handen.

Styrning

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Uddevalla pastorat och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år.

Församlingar

Församlingarna är basen för Svenska kyrkans liv och verksamhet. I Uddevalla pastorat finns fyra församlingar och ett gemensamt kansli.