Foto: pixabay

GDPR- DATASKYDDSFÖRORDNING

I Tingsryds pastorat hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

INFORMATION

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Detta kan behövas i samanhang som förrättningar eller vid din medverkan i församlingarnas grupper och verksamheter.

Uppgifter som du har lämnat till oss kommer att behandlas inom organisationen i den omfattning det krävs för att tillgodose de förpliktelser som organisationen har mot dig eller andra. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till enskilda eller myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut. Exempelvis lyder Svenska kyrkan under en inomkyrklig offentlighetsprincipen vilket innebär att handlingar med dina personuppgifter kan komma att lämnas ut om någon begär att få ta del av dessa.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Pastoratet är personuppgiftsansvarig. Pastoratet styrs av kyrkorådet, som också är ytterst ansvarig för Pastoratet personuppgiftsbehandling. Pastoratets verksamhet leds av kyrkoherden. Som personuppgiftsansvarig är det Pastoratets ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Tingsryd pastorat strävar efter att ha upprättade inbördes arrangemang mellan personuppgiftsansvariga inom Svenska kyrkan i det fall gemensamt personuppgiftsansvar föreligger.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

Ändamål: Vi berättar alltid varför vi behandlar personuppgifter. Det kan handla om övergripande ändamål med den kyrkliga verksamheten men också mer precisa ändamål som till exempel bokföring eller administration.

Laglig grund: Vi avser också att alltid informera om vilken laglig grund vi stödjer oss på. Dessa är avtal (till exempel anställningsavtal och det som regleras i kyrkoordningen som har status av stadgar för Svenska kyrkan), samtycke, berättigat intresse (vi berättar då också hur vi tänker rörande intresseavvägningen mellan dina och våra behov) samt allmänt intresse och rättslig förpliktelse. När vi behandlar känsliga personuppgifter berättar vi också vilket undantag vi stödjer oss på.

Längst ned på sidan skriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. 

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, information om hur vi behandlar dem samt begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att det endast får lagras av oss tills vidare. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).

Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till kyrkoförvaltningen. 

SÄKERHET

Pastoratet vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vi utvärderar fortlöpande risker med de personuppgiftsbehandlingar som vi gör och vidtar säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

 Det är viktigt för oss att du känner förtroende för hur vi behandlar personuppgifter om dig och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud;
Tom Angeling.
Telefon 0470-773818.

Dataskyddsombudet har tystnadsplikt och kan självständigt vidta åtgärder i syfte att verka för ett gott inbyggt dataskydd i församlingen. Om du lämnar uppgifter till vårt dataskyddsombud kommer de att användas i det syfte du har med din kontakt. De kommer också ibland att lagras för att dataskyddsombudet ska kunna visa vilken grund det finns för rekommendationer och åtgärder, en viktig del i det inbyggda dataskyddet. Uppgifter som inte behövs för detta ändamål kommer att gallras. Du har alltid rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du har synpunkter på vår behandling. Detta får du givetvis göra utan att kontakta oss först, men vi värdesätter förstås om du också berättar för oss vad du tycker så vi kan rätta till felaktigheter och ta med synpunkterna i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Verksamheterna

Önskar läsaren att få en djupare förståelse för hur pastoratet behandlar personuppgifter i olika verksamheter hänvisar vi till segmenten längre ner på sidan. Länkarna innehåller fördjupande och verksamhetsspecifika beskrivningar av personuppgiftsbehandlingar. Vi kommer löpande utveckla och uppdatera beskrivningar för hur vi hanterar personuppgifter i olika verksamheter.

 

Personuppgifter Svenska kyrkan

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Personuppgift - Medlem

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter.

Personuppgifter - Begravning

Vi har registrerat ditt namn och dina kontaktuppgifter i våra system. Dessa uppgifter har vi fått från dig eller den begravningsbyrå du anlitat.

Konfirmation

Personuppgift - Konfirmand

I samband med anmälan till konfirmandgrupp i Tingsryds pastorat, registreras de personuppgifter som ni uppger

Personuppgift - Jobbansökan

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter

Personuppgift - Vuxendop

Vi behandlar ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system för att kunna administrera och genomföra dopet.

Handlingar

Personuppgift - Handlingar

Här kan du se information om hur Tingsryds pastorat hanterar handlingar.

Vuxengrupp

Personuppgift - Vuxengrupper

Vi behöver behandla dina (och i vissa fall en anhörigs) personuppgifter när du deltar i någon av våra grupper.

E-post

Personuppgift E-post

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Tingsryds pastorat.

Nyhetsbrev

Personuppgift - Nyhetsbrev

Om du anmält dig till något av de nyhetsbrev som Tingsryds pastorat tillhandahåller har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig det nyhetsbrev du har anmält dig till.

Barndop

Personuppgift - Barndop

Vi behandlar ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Detta för att kunna administrera och genomföra dopet.

Vigsel

Personuppfigt - Vigsel

Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra vigseln, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen.

Personuppgift - Lokalbokning

När du bokar en av Tingsryds pastorats lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov.

Personuppgift- Bild-och filmmaterial

Tingsryds pastorat tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet.

Personuppgift - Sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram.

Personuppgift - Swish

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar.

Personuppgift - Barnverksamhet

Genom att anmäla ditt barn till en barngrupp samtycker du till att pastoratet registrerar de personuppgifter om ditt barn som du själv uppger.