En hand som pekar med fingret på en epostikon.
Foto: TierneyMJ/Shutterstock.com

Om du skickar e-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan behandlar personuppgifter för e-postmeddelanden.

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till Svenska kyrkan Tidaholm kommer dina personuppgifter att behandlas genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Svenska kyrkan Tidaholm.

Den lagliga grunden för rutinmässig hantering av e-post är Svenska kyrkan Tidaholms berättigade intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras, vilket bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Svenska kyrkan Tidaholm kan beroende på innehållet i meddelandet även komma att behandla uppgifter om ditt medlemskap i Svenska kyrkan, vilket ses som en känslig personuppgift. Svenska kyrkan Tidaholm behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att Svenska kyrkan är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem. Svenska kyrkan Tidaholm kommer inte att lämna ut uppgifterna till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den statliga eller inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10–11 §§ lagen om Svenska kyrkan.

Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av ett berättigat intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer Svenska kyrkan Tidaholm, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämplig arkivlagstiftning.

Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

En fotograf som täcker ansiktet med kameran.

Om du finns med i bild- och filmmaterial

Hur Svenska kyrkan Tidaholm hanterar personuppgifter i film- och bildmaterial.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.