Foto: Kerstin Larsson

Ny församlingsinstruktion

Arbetet med revidering av mål och styrning har startat.

Vad är en församlingsinstruktion?
Instruktionen är församlingens främsta mål- och styrdokument och gäller för fyra år framåt. Församlingsinstruktionen synliggör det lokala sammanhang som församlingen är en del av. Med hjälp av församlingsinstruktionen ska kyrkorådet styra och kyrkoherden planera och leda arbetet.

Församlingsinstruktionen är också grunden för den pågående dialogen och medvandrarskapet mellan församlingen och Skara stift. Församlingen och stiftet möts regelbundet inom det ”program” som kallas Vägen vidare. Det består av årliga möten där en del är visitationer av biskop och prost. Under det år som församlingsinstruktionen tas fram är den det självklara fokuset.

Församlingsinstruktionen ska alltså vara en resurs både i församlingens verksamhet och i stiftets uppgift att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Församlingsinstruktionen ska präglas av långsiktighet och övergripande mål.

Vilka är med i arbetsgruppen?
En viktig del i arbetet med församlingsinstruktionen är att många ska involveras, församlingsbor, ideella, förtroendevalda och anställda. Både barn, vuxna och äldre.
I gruppen som leder arbetet med församlingsinstruktionen finns två förtroendevalda: Anne Fortea som är ledamot i kyrkofullmäktige och Lars-Olof Bårström som är ledamot i kyrkorådet.
De andra fyra i gruppen är Hanna Vidarsson, församlingsassistent, Kerstin Larsson, kommunikatör, Richard Burén, präst och Monica Göransson, präst och kyrkoherde.

Vad ansvarar arbetsgruppen för?
I arbetet med en ny församlingsinstruktion ska bl a detta tas fram:
- en teologisk grundsyn för församlingen som ska svara på frågan: Vilken är kyrkans identitet på den plats där församlingen lever och verkar?
- en omvärldsbeskrivning som ska svara på frågan: I vilken omvärld, kommun, sammanhang verkar kyrkan?
- en omvärldsanalys som anger möjligheter och utmaningar utifrån omvärldsbeskrivningen
- en barnkonsekvensanalys som görs på instruktionens innehåll och konsekvenser
- ett s k pastoralt program som svara på frågan: hur vill församlingen fullgöra den grundläggande uppgiften (fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission) utifrån det man kommit fram till i omvärldanalys och teologisk grundsyn.
- en beskrivning av hur församlingen följer de regler som domkapitlet beslutar om
- ett par utvecklingsområden som anger vad församlingen särskilt vill prioritera under de närmaste fyra åren

Den nya församlingsinstruktionen ska gälla för åren 2023-2026, men perspektivet får gärna vara ytterligare tid framåt.
När församlingsinstruktionen har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas den till domkapitlet i Skara för utfärdande.