Foto: Kerstin Larsson

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling är och vill vara

Vad är en församlingsinstruktion?
Församlingsinstruktionen ska vara vägledande för Sunnersbergs församlings beslut och fortsatta arbete framåt. Här lyfts visioner och förhoppningar om vår kyrka, vår församling, om tro och liv. Instruktionen ska hjälpa till i planering och prioritering och utgöra ett viktigt underlag för beslut.
Församlingsinstruktionen hjälper till att ”hålla ihop” och befästa Svenska kyrkans identitet som kyrka. Den utgör också grunden för den ständigt pågående dialogen och medvandrarskapet mellan församling, kyrkoherde och stift.
Instruktionen har under 2018 tagits fram av en arbetsgrupp bestående av anställda och förtroendevalda. Samtal om instruktionen har förts i arbetslaget och i organen för förtroendevalda samt i en barnkonsekvensanalysgrupp.

Församlingsinstruktionen är ett visions- och styrdokument för de närmaste fyra åren, det vill säga 2019-2022. Tre s k utvecklingsområden har identifierats:
1. IDEALITET
Ideella medarbetares engagemang är en viktig förutsättning för att vara församling. Kristi kropp gestaltas på ett bättre sätt när mångas olika erfarenheter och gåvor tas till vara. I en framtid är det troligt att fler uppgifter behöver utföras ideellt. Detta ställer nya krav på anställda när det gäller samordning, stöd och utbildning i uppdraget.
 
2. KOMMUNIKATION SOM MISSION
Kunskapen och kännedomen om Svenska kyrkan och kristen tro är låg, vilket gör tröskeln till kyrkan hög. Det personliga mötet är oerhört värdefullt. Församlingen ingår just nu i ett pilotprojekt där syftet är att höja kompetensen och medvetenheten hos många i församlingsarbetet kring kommunikation.
 
3. INTERNATIONELLT ARBETE
I tider när det talas om ”vi” och ”dom” är det viktigt att hålla fram församlingen som en del av den världsvida kyrkan. Som kristna har vi ansvar för varandra, var vi än befinner oss och för hela Guds skapelse. Församlingens tre ”spjutspetsar” är Bukobahjälpen, Svenska kyrkan i utlandet och Svenska kyrkans internationella arbete.

Församlingsinstruktionen godkänns av kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig och utfärdas därefter av domkapitlet i Skara. Det senare skedde 14 december 2018.