Olika typer av bredvidmaterial i arbetet med församlingsinstruktionen
Foto: Kerstin Larsson

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling är och vill vara

Vad är en församlingsinstruktion?
Församlingsinstruktionen ska vara vägledande för Sunnersbergs församlings beslut och fortsatta arbete framåt. Här lyfts visioner och förhoppningar om vår kyrka, om församlingen, om tro och liv. Instruktionen ska hjälpa till i planering och prioritering och utgöra ett viktigt underlag för beslut.
Församlingsinstruktionen hjälper till att ”hålla ihop” och befästa Svenska kyrkans identitet som kyrka. Den utgör också grunden för den ständigt pågående dialogen och medvandrarskapet mellan församling, kyrkoherde och stift.
Den nuvarande instruktionen togs fram under 2022 av en arbetsgrupp bestående av anställda och förtroendevalda. Samtal om instruktionen fördes i arbetslaget och i organen för förtroendevalda samt i en barnkonsekvensanalysgrupp.

Församlingsinstruktionen är ett visions- och styrdokument för de närmaste fyra åren, det vill säga 2023-2026. Tre s k utvecklingsområden har identifierats:

1. IDEALITET
I en framtid är det troligt att antalet anställda i Svenska kyrkan är färre. I många systerkyrkor i världen utförs det mesta av ideella krafter. Denna insikt finns men ideella medarbetares engagemang är viktigt av helt andra skäl. Att få tas i anspråk, få bidra och vara delaktig är ett grundläggande mänskligt behov. Att många ges möjlighet till delaktighet och får ta ansvar är grunden för att vara församling.   
Under 2023 ska en projekttjänst stärka arbetet med idealitet

2. HÅLLBARHET: KLIMAT & MILJÖ 
I början av bibeln berättas om att Gud skapade världen och att allt var mycket gott. Människan fick uppdraget att ta hand om alltihop, att vårda och värna Guds skapelse. Att vi människor inte tagit det uppdraget på allvar är de flesta av oss väl medvetna om idag. Våra livsmöjligheter är hotade, det ser mörkt ut och sent har vi vaknat upp. Men det är inte för sent! Bibeln ger oss också hopp om att vi kan vända om och hitta nya vägar till ett gott liv där varken miljö eller människor skadas eller förstörs. Vi har en skyldighet att värna om de av våra syskon som lever i områden som drabbats värst av klimatförändringarna. Vi vet att vårt sätt att leva bidragit mest till problemen.
 
3. INTERNATIONELLT ENGAGEMANG
Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor i deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa. Som kristna har vi ansvar för varandra var vi än befinner oss, vi är delar i samma kropp. Vid de återkommande insamlingskampanjerna synliggörs viktiga frågor för en rättvis värld. Detta berör inte minst arbetet med klimat och miljö.
Arbetet handlar både om att samla in pengar, att engagera och skapa opinion i Sverige samt att visa på hur andra delar av den kristna kyrkan berikar kyrkan i Sverige. I tider när det talas om ”vi och dom” är det viktigt att hålla fram församlingen som en del av en världsvid kyrka.

Församlingsinstruktionen godkänns av kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig och utfärdas därefter av domkapitlet i Skara. Det senare skedde i april 2023.