Miljögruppen

Under arbete

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi ska som kristna bidra till klimatmålen av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. Klimatneutralitet ska uppnås i verksamheten och församlingen ska bidra till den värderingsförändring som behövs i samhället för att nå klimatmålen samt bidra till klimaträttvisa och stödja de människor som drabbas mest av klimatförändringarna, trots att de bidragit till dem allra minst. 
Att dessa mål lyfts är bra och viktigt, men det är också lätt att känna maktlöshet och hopplöshet. Kyrkans uppgift är att ge mod och framtidshopp, inte minst till barn och unga. 

MÅL
- en miljögrupp skapar och fångar upp engage- mang och tar  fram förslag till miljöåtgärder
- hopp förmedlas mitt i klimatkrisen

Utvecklingsområde
HÅLLBARHET: KLIMAT & MILJÖ

I början av bibeln berättas om att Gud skapade världen och att allt var mycket gott. Människan fick uppdraget att ta hand om alltihop, att vårda och värna Guds skapelse. Att vi människor inte tagit det uppdraget på allvar är de flesta av oss väl medvetna om idag. Våra livsmöjligheter är hotade, det ser mörkt ut och sent har vi vaknat upp. Men det är inte för sent! Bibeln ger oss också hopp om att vi kan vända om och hitta nya vägar till ett gott liv där varken miljö eller människor skadas eller förstörs. Vi har en skyldighet att värna om de av våra syskon som lever i områden som drabbats värst av klimatförändringarna. Vi vet att vårt sätt att leva bidragit mest till problemen.
Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan ge hjälp och stöd i arbetet. Den är en handlingsplan som innebär att kyrkans klimatpåverkan minskas och bidrar till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Klimatneutralitet ska uppnås till år 2030. Andliga och existentiella aspekter lyfts då oron för framtiden och klimatet finns hos både stora och små och måste tas på allvar.
Solpaneler har installerats på Kyrkans gård-Lockörn och församlingshemmet i Otterstad. Laddstolpar finns redan och antalet kommer att utökas under 2023. 
Kyrkogårdarnas små maskiner drivs med batteri. En medvenhet finns om att större maskiner byts ut mot eldrivna så snart goda alternativ finns.