Foto: Kerstin Larsson

Församlingens miljögrupp

Vi siktar mot klimatneutralitet till år 2030

Församlingens miljöpolicy

Att värna om skapelsen är ett av de första uppdrag Gud ger människan, och miljöarbetet och förvaltarskapet har därför en särskilt viktig plats i den kristna församlingen. I Sunnersbergs församling ska miljöfrågorna integreras på ett naturligt sätt i samtalet och finnas med i alla beslut, små som stora, både i ideella sammanhang och bland anställda och förtroendevalda.
 
Att hushålla med resurser och ta tillvara det som redan finns till hands ska vara grundläggande, såväl gällande materialval som den kreativitet som finns bland alla som på olika sätt verkar i församlingen. 
 
Sunnersbergs församling ska också aktivt göra sin del för att uppnå Svenska kyrkans klimatmål till 2030.  
 
Detta innebär:   
- att ha klimatneutralitet som krav vid alla nyinköp, renoveringar, transporter mm
- att prata om klimat- och miljöfrågorna i församlingslivet, som en naturlig del av kyrkans uppdrag och en konsekvens av ett kristet liv.
- att hushålla med och tillvarata de resurser som finns i församlingen
- att tillvarata ideella krafter och initiativ i klimat- och miljöarbetet 
- att det internationella arbetet och miljöarbetet hänger ihop. 
 
Hoppet att Gud ska ge oss mod och inspiration sammanfattas i följande bibelord: 
"Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” 
Profeten Jesajas bok 43:19

Antagen 2023-09-05. Ansvarig: Kyrkorådet

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi ska som kristna bidra till klimatmålen av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. Klimatneutralitet ska uppnås i verksamheten och församlingen ska bidra till den värderingsförändring som behövs i samhället för att nå klimatmålen samt bidra till klimaträttvisa och stödja de människor som drabbas mest av klimatförändringarna, trots att de bidragit till dem allra minst. 
Att dessa mål lyfts är bra och viktigt, men det är också lätt att känna maktlöshet och hopplöshet. Kyrkans uppgift är att ge mod och framtidshopp, inte minst till barn och unga. 

Ur församlingsinstrutionen
Utvecklingsområde: HÅLLBARHET: KLIMAT & MILJÖ

I början av bibeln berättas om att Gud skapade världen och att allt var mycket gott. Människan fick uppdraget att ta hand om alltihop, att vårda och värna Guds skapelse. Att vi människor inte tagit det uppdraget på allvar är de flesta av oss väl medvetna om idag. Våra livsmöjligheter är hotade, det ser mörkt ut och sent har vi vaknat upp. Men det är inte för sent! Bibeln ger oss också hopp om att vi kan vända om och hitta nya vägar till ett gott liv där varken miljö eller människor skadas eller förstörs. Vi har en skyldighet att värna om de av våra syskon som lever i områden som drabbats värst av klimatförändringarna. Vi vet att vårt sätt att leva bidragit mest till problemen.
Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan ge hjälp och stöd i arbetet. Den är en handlingsplan som innebär att kyrkans klimatpåverkan minskas och bidrar till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Klimatneutralitet ska uppnås till år 2030. Andliga och existentiella aspekter lyfts då oron för framtiden och klimatet finns hos både stora och små och måste tas på allvar.
Solpaneler har installerats på Kyrkans gård-Lockörn och församlingshemmet i Otterstad. Laddstolpar finns redan och antalet kommer att utökas under 2023. 
Kyrkogårdarnas små maskiner drivs med batteri. En medvenhet finns om att större maskiner byts ut mot eldrivna så snart goda alternativ finns.