Foto: Kerstin Larsson

Församlingshemmet, Otterstad

Församlingshemmet i Otterstad är en mötesplats för både unga och äldre under veckan: miniorer, barnkörer, kyrkokör, soppluncher och mycket annat.

KORT HISTORIK
Tanken på ett församlingshem i Otterstad väcktes 1926 av kyrkoherden Bernhard Salqvist. Första bidraget till församlingshemsfonden lämnades av syföreningen 1927. Ungdomskretsen lade ner mycket energi och arbete på att samla in pengar.
När Bernhard Salqvist lämnade Otterstad 1933 var fonden uppe 2 500 kronor och hade ställts till kyrkostämmans förfogande.
Tre år senare, i oktober 1936, ansåg sig kyrkostämman kunna fatta beslut om tillsättande av en kommitté med uppdrag att utarbeta ett preliminärt förslag till uppförande av församlingshem. Denna kommitté var i verksamhet hösten och vintern 1936-1937.
Ordförande för församlingshemskommittén var folkskolläraren Axel Wallin.
Ärendet kunde framläggas vid ordinarie kyrkostämma i maj 1937.
Med stor majoritet kunde kyrkostämman den 20 maj 1937 ta beslut om att bygga ett församlingshem enligt kommitténs förslag. Samtidigt beslutades att hos Kungl. Maj:t ansöka om ett 20-årigt amorteringslån på 25 000 kronor.
Arkitekt var Karl Persson, Lidköping.
Första söndagen i advent, den 4 december 1938, hölls den högtidliga invigningen av stiftets biskop Gustaf Ljunggren.
1942 påbörjades den stora väggmålningen på norra sidan i Stora salen. Den är gjord av Benjamin Lidholm och Hans Nilsson. Den har bekostats av Karl Friman.
 
1961 delades ett kyrkoarkiv av och två toaletter sattes in. Tidigare fanns endast utetoalett i det gamla kyrkstallet intill kyrkogården bakom församlingshemmet.
1972 byggdes församlingshemmet ut med två rum åt väster på tillsammans 70 kvadratmeter. Byggmästare var Stig Jonsson. Köket ändrades så att vedspisen togs ut och två elspisar sattes in.
Församlingshemmet ommålades invändigt. Carl-Harry Stålhane ombads färgsätta församlingshemmet vilket också skedde. Stora salen fick mörkblått tak och nya lampor.
Lägenheten ändrades även så att klubbrummet på andra våningen slogs ihop med bostaden.

RENOVERING 2013
Hösten 2012 påbörjades planering av renovering. Kyrkofullmäktige bevilljade medel i budgeten för 2013. I februari 2013 bildades en byggrupp bestående av representanter från verksamheten, sockenrådet, kyrkorådet, vaktmästeri, byggledning och fastighetsansvarig. 
Den 29 april samlades anställda och församlingsbor för att tömma och förbereda lokalerna för ombyggnation. Den 2 maj kunde renoveringen påbörjas.
Först ut var renoveringen av av fasaden, insättning av glaspartier i Stora salen, följt av byte av taket. Inomhus påbörjades rivningsarbete inför den nya planlösningen på båda plan. Man upptäckte då problem med golv och grundläggning vilket mynnade ut i en tilläggsbudet för att undvika framtida fuktproblem. 
Kalkylen reviderades och en tilläggskostnad beräknades. Den 9 november tog kyrkofullmäktige beslut om ytterligare medel.
En altan uppfördes i anslutning till Stora salen, med räcken och handikappramp. 
Församlingshemmet i Otterstad kunde återinvigas 18 januari 2014.