GDPR

Hur förhåller sig församlingen till GDPR-lagen? Här kan du läsa hur du som registrerad kan få veta att, varför och hur vi registrerar och sparar personuppgifter.

Om du är medlem i svenska kyrkan

behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss. Det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information, möjliggöra ditt deltagande i kyrkovalet med mera. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress, familj, uppgift ocm dop, konfirmation, vigsel och vilka som är din närmaste familj, maka/make, annan förälder och minderåriga barn.

Om du som medlem hos oss får barn kommer ditt barns namn och personnummer att tegistreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. Förblir ditt barn odöpt raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kapitlet 8§ i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader. 
Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska kyrkan till Sketteverket enligt 5§ i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Om du deltar i vår verksamhet

ser vi det som ett berättigat intresse att lagra dina personuppgifter som deltagare. Detta för att kunna administrera och på ett enkelt sätt kommunicera med deltagare i våra olika gruppaktiviteter. De uppgifter vi lagrar är de som du själv lämnar in av namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mejladress.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att lagra dem, sammanställa alla gruppmedlemmars uppgifter i listor som vi lämnar ut till er i gruppen samt för att ta kontakt med dig vid behov. Uppgifterna uppdateras i enlighet med ditt önskemål och gallras vid inaktualitet, senast två år efter avslutat deltagande.

Dina uppgifter kan komma att lämnas till ett studieförbund.

Du har, enligt dataskyddsförordningen, rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt få information om hur vi behandlar dem. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Tillgång till dina uppgifter i våra system och register har bara de personer som behöver det. Dessa är personuppgiftsombud, utsedda personuppgiftsansvariga, registeransvarig, chef samt de IT-systemleverantörer som vid enstaka tillfällen kan få tillgång till våra system.

Om du anser att församlingens hantering av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att höra av dig till Annika Nyman på annika.nyman@svenskakyrkan.se

Denna information kan komma att uppdateras när som helst.

Samtycke till behandling av personuppgift i bild, film och ljud lämnas skriftligt på särskild blankett.

Här hittar du utförligare information.