En film om solceller

Ett av de tre beslutade effektmålen till år 2030 i Svenska kyrkans färdplan för klimatet är att vi ska uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten. Detta innebär att alla församlingar/pastorat behöver arbeta strategiskt och målinriktat inom energiområdet för att uppnå nettonollutsläpp till 2030.

Det finns tre huvudsakliga områden att arbeta strategiskt med inom fastighetsförvaltningen när det gäller energi/klimat/miljö:

1. Att minska mängden uppvärmda utrymmen genom verksamhets- och lokalförsörjningsplanering.

2. Att energieffektivisera i de byggnader som det ska satsas på långsiktigt

3. Att ställa om till förnybara (fossilfria) energikällor

Förnybar energi

Solenergi, vattenkraft, vindkraft och bioenergi är exempel på förnybara energikällor. Gemensamt för dessa energikällor är att resurserna inte är ändliga och att koldioxidutsläppen är små eller obefintliga.

Intresset för egenproducerad solenergi är stort i många församlingar/pastorat och vi har nu många solenergianläggningar i drift i Svenska kyrkan – men det behöver bli fler!

Inspiration befintliga lokala solenergisatsningar

I Värö-Stråvalla församling i Göteborgs stift har solenergisatsningar varit en del av verksamheten i många år. Här har vi en församling som är självförsörjande med egen solcellsel. Det finns både en större markanlägggning samt flertalet takanläggningar.

Som en del av vårt nationella klimatarbete i stiftssamverkan har Värö-Stråvalla församling även medverkat i att ta fram en praktisk guide om solcellsinstallationer.

Läs mer här:  https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/klimatsmart-el-genom-solenergi

 

I Täby församling i Stockholms stift sattes tidigt delmål upp inom ramen för miljödiplomeringsarbetet att succesivt bygga ut egenproducerad förnybar energi. Den första solcellsanläggningen togs i bruk 2018 och sedan har fyra ytterligare anläggningar installerats på olika byggnader inom församlingen. Ett tillstånd beviljades av Länsstyrelsen i Stockholm (efter en lång utrednings- och förberedelseprocess), sommaren 2022 för installation av solceller på KML-skyddade Tibble kyrkas tak.

Så bidrar församlingen steg för steg mot Svenska kyrkans klimatmål om klimatneutralitet till år 2030.

Läs mer här:  https://www.svenskakyrkan.se/taby/miljo-och-hallbarhet

 

“Solcellsguide steg-för steg”

Pdf:en direkt!

Kommande ramavtal förenklar

Som stöd till församlingar/pastorat inom Svenska kyrkan håller en stiftssamverkansgrupp på att ta fram förnyade Stockholms ramavtal för solcellsinstallationer. Håll utkik i början av 2023 då de nya ramavtalen förväntas vara klara.

Klimatnytta

  • Minskad klimatpåverkan genom egenproduktion av fossilfritt via sol
  • Minskad klimatpåverkan genom skapande av egna energikretslopp
  • Tillför elnätet värdefull fossilfri energi till Sveriges energimix
  • Energieffektivitet – minskar effektförluster i nätet

Mer kunskap via andra länkar

Solel-branschen m.m.

https://svensksolenergi.se/ https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/installation-av-solceller/

Klimatsmart el genom solenergi

I Svenska kyrkans färdplan för klimatet står skrivet att kyrkans verksamhet ska vara klimatneutral till år 2030. Ett etappmål i Svenska kyrkans färdplan för klimatet är att främja produktion av förnybar el.