Foto: Magnus Aronson/IKON

Miljö och hållbarhet

I Täby församling pågår ett arbete med miljö och hållbarhet sedan många år tillbaka. Vi använder oss av Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem, och har diplomerats i fas 1 2013 och i fas 2 2019. Det är ett kontinuerligt arbete som ställer krav på oss och som vi fortsätter med årligen.

Svenska kyrkan miljödiplomering

Svenska kyrkan miljödiplomering har en teologisk grund som också är dess motivation. Det ger ett unikt ledningssystem som rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv.

Det som gör Svenska kyrkans miljöledingssystem unikt är:

  • Att drivkraften är en teologisk övertygelse om att vi måste arbeta med frågor om hållbar utveckling.
  • Att systemet bygger på en pedagogisk struktur som skapar en lärande organisation.
  • Att arbetsmetoden med reflektion och samtal ger en bred förankring och delaktighet i arbetet.
  • Att man får en helhetssyn på hur ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt perspektiv.
  • Att diplomeringsarbetet handlar om att utföra konkreta förbättringsåtgärder utifrån ett tillämpat målstyrt arbetssätt.
  • Att metoden är ett verktyg som leder till förändrade värderingar och hållbara rutiner.

Täby församling blev diplomerade i fas 1 2013 och i fas 2 2019. Det är ett kontinuerligt arbete som ställer krav på oss och som vi fortsätter med årligen. 

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Vad gör täby församling?

Miljöåtagande integrerat i Täby församlings budgetarbete

Inom ramen för Täby församlings budget och verksamhetsplan har sedan flera år tillbaka formulerats ett antal miljöåtaganden som anger vad som ska genomföras under året. Exempel på dessa är att ställa miljökrav på de bussbolag vi använder, byta ut leksaker och material till giftfria alternativ, att på kyrkogården ha plats för bikupor, att möjliggöra för personer som står långt från arbetsmarknaden att få praktik i flera av våra verksamheter, vilket bland annat ger Social hållbarhet.

Miljösamordnare

Täby församlings miljösamordnare har en samordnande och drivande funktion för det aktiva hållbarhetsarbetet. Miljösamordnaren har även insyn i det pågående miljöarbetet så att hon/han ges möjlighet att helt igenom få vara delaktig i beslut som fattas. 

Ett axplock

  • Solceller - är uppsatta på många av församlingens byggnader. Inräknade byggnader är bland annat; Församlingsgården Karlberg, Lindgården, Krossbacken och Ceremonilokalen Stillheten. Arbetet fortgår med att installera solceller till Tibble kyrka.
  • gravskötselpaket - Täby församling erbjudert gravskötsel, De treåriga skötsel och perennpaketen har planterats på 130 gravar med växter som är framtagna för att ha längre hållbarhet och som bidrar till den biologiska mångfalden på våra kyrkogårdar.
  • Informera - göra miljöarbetet känt genom att informera, utbilda, kommunicera och inspirera församlingsbor och medarbetare.

Solceller i Täby församling

Täby församling har de senaste åren haft ett program för installation av solceller. Celler sattes upp på krossbacken 2018 och sen dess har även solceller installerats på andra anläggningar så som församlingsgården Karlberg, ceremonilokalen Stillheten och Lindgården. Totalt är det 5 anläggningar som är installerade med solceller. 

Under verksamhetsåret 2021 producerades det totalt 230 MWh. Täby församling använde 135 av dom MWh och 95 MWh distribuerades till elnätet. Täby församling arbetar med att utöka installationen av Solceller, nästa steg är att installera Solceller på Tibble kyrka. 

Hur mycket är 230 Mwh/år

Måttet räknas i Megawattimme (MWh), en MWh är lika mycket som 1000 kilowattimmar (kwH). Normal energiförbrukning i en villa är ca 20 000 kWh/år. Täby församlings solceller producerar tillräckligt med el för att driva 10 villor i ett år.  

Här går det att se hur mycket Lägergården Karlberg producerar i realtid.  

Globala målen

Ur Församlingsinstruktion för Täby församling 2021: ”I Täby församling ska omsorgen om de gemensamma livsvillkoren genomsyra all verksamhet på ett trovärdigt sätt. Genom att föregå med gott exempel i det dagliga arbetet kan församlingen vara ett föredöme i lokalsamhället. Därför förbinder sig Täby församling att arbete utifrån de Globala målen för hållbar utveckling som de beskrivs i Agenda 2030. De Globala målen omfattar en social, ekonomisk och ekologisk dimension för hållbar utveckling”. 
 

Samtal och stöd

Bidrar till det globala hållbarhetsmålet Hälsa och välbefi nnande genom att förmågan att hantera sin livssituation stärks och bidrar till en ökad känsla av mening och sammanhang.

Andlig vård

Bidrar till det globala hållbarhetsmålet Hälsa och välbefi nnande genom närvaro, samtal och bön vid sjukdom och livets slutskede samt stöd till fortsatt meningsfullt liv för anhöriga och avlastning för personal.

Grupper och mötesplatser

Bidrar till det globala hållbarhetsmålet Hälsa och välbefinnande genom att församlingen erbjuder gemenskap och nätverk för att motverka ensamhet och isolering. 

Integration

Verksamheten Prata svenska-café samt andra grupper bidrar till det globala hållbarhetsmålet Hälsa och välbefinnande genom möjligheten till sociala sammanhang, att erövra det svenska språket och att knyta kontakt med människor med olika bakgrund. Genom språkstöd ökar möjligheten att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning vilket bidrar till globala hållbarhetsmålet Ingen fattigdom.

Internationellt arbete och ekumenik

Kyrkornas Second hand i Täby, där Täby församling är en av fyra församlingar i norrort som arbetar i denna ekumeniska verksamhet. Det ger Social hållbarhet: människor får arbeta ideellt här och ges en meningsfull stund. Ger även ekologisk hållbarhet och återvinning. 

Serviceverksamheten – gravskötsel

Främjande av den biologiska mångfalden. Manuell ogräsbekämpning. Sortering av avfall för kyrkogårdens besökare.

Relaterade dokument

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

En cirkel med de globala målen för hållbar utveckling och texten Ingen ska lämnas utanför

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.