Klimatsmart el genom solenergi

I Svenska kyrkans färdplan för klimatet står skrivet att kyrkans verksamhet ska vara klimatneutral till år 2030. Ett etappmål i Svenska kyrkans färdplan för klimatet är att främja produktion av förnybar el.

I stort sett all verksamhet ger upphov till utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet negativt, med höjda temperaturer och förändrat ekosystem som följd. Det är vårt ansvar att dessa utsläpp blir så låga som möjligt. Elförsörjning och uppvärmning av fastigheter är ofta stora energislukare i många församlingar. Solenergi är ett småskaligt, ekonomiskt och miljövänligt alternativ för energiförsörjning av kyrkans fastigheter.

Solceller är ett av energislagen med lägst klimatavtryck. En kWh solel beräknades år 2016 släppa ut ungefär cirka 30 gram koldioxid.* Själva elproduktionen från solcellerna är dock helt utsläppsfri. De utsläpp som uppstår kommer från tillverkningen av modulerna. Råvaran till en solcellsmodul är till största delen kvartssand, som renas, sätts samman och skivas i mycket tunna lager till solceller. Själva processen att producera cellerna är den största energiåtgången i tillverkningsprocessen.  

Med solinstrålningen i Sverige tar det ungefär 1,5 år för solcellerna att producera mer energi än vad som krävts för att tillverka dem.** Detta begrepp brukar kallas för energiåterbetalningstid. Med tanke på solcellernas livslängd, minst trettio år, hinner modulerna betala av sin energiskuld åtminstone tjugo gånger om.  

Under de senaste åren har produktionen av solcellsmoduler effektiviserats kraftigt i takt med att volymen ökat. Till exempel används en betydligt mindre mängd råmaterial vid produktion och cellerna har blivit effektivare. Då utvecklingen går snabbt framåt är det svårt att ha uppdaterade värden vid till exempel beräkning av koldioxidutsläpp. Dessutom används en ökande andel förnybar energi vid produktionen av solcellerna. ​

Källa: Nature Communications, Re-assessment of net energy production and greenhouse gas emissions avoidance after 40 years of photovoltaics development, Louwen et. al., 2016

** Källa: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, PSE Projects GmbH, Photovoltaics Report, Sept 2020​

Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna!

Ladda gärna ner guide för solelinstallation-2022 som vi tagit fram inom ramen för projektet Referensanläggning Solel Värö-Stråvalla

Ett gott exempel från Värö-Stråvalla

När de nu tagit sin sjunde solcellsanläggning i bruk är församlingen självförsörjande på el.