Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Söderhamn-Sandarne församling står bakom protestaktionen mot angiverilag

Nyhet Publicerad

En informationsplikt för exempelvis skol- och vårdpersonal, socialtjänstens verksamhet skulle strida mot FN:s barnkonvention, men även många professioners yrkesetik. Vi motsätter oss att regeringen i Sverige nu överväger att införa en lag som hotar grundläggande mänskliga rättigheter och gör vårt land mer otryggt för barn. Vi är därför starkt kritiska till en informationsplikt, i synnerhet för skolor, vårdinstanser, och socialtjänsten.

Medarbetare i Svenska kyrkan, som i sin roll ibland möter flyktingar, står upp för aktionen mot de ändrade direktiven till den utredning om en lag om anmälningsplikt (känd som ”angiverilagen”). Den skulle göra det obligatoriskt för vissa yrkesgrupper i offentlig sektor att anmäla papperslösa flyktingar som de möter i sitt arbete.

– Vi tycker att det är orimligt och kan få ödesdigra konsekvenser för Sverige. Även om vi inte är direkt berörda, vill vi höja rösten mot en sådan lag.

 

Jan-Evert Hagström

Kyrkofullmäktiges ordförande

Söderhamn, 20231109