En liten pojke med halmhatt sitter ute i naturen och ler mot kameran.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bli medlem i Svenska kyrkan

Det är öppet att anmäla sig som medlem i Svenska kyrkan. En anmälan kan göras muntligen till församlingens kyrkoherde eller skriftligen till församlingsexpeditionen, fritt formulerad eller på en blankett. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Den som döps av en präst i Svenska kyrkan blir medlem. Den som är döpt i en annan kristen kyrka blir medlem genom att anmäla sig. Svenska kyrkan döper barn, unga och vuxna. Åldern spelar ingen roll.

Föräldrar kan anmäla sina barn. Från 12 år ska barnet själv också säga sitt ja till en anmälan. Vuxna från 18 år och uppåt anmäler förstås sig själva. Medlemskapet är öppet och ingen som vill nekas medlemskap. Barn, ungdomar och vuxna som blir medlemmar utan att vara döpta kommer återkommande att erbjudas dop. Och för ungdomar och vuxna erbjuds även undervisning om kristen tro.

Den som är osäker på sitt medlemskap är välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för att få besked. Svenska kyrkan registrerar alla medlemmar och det finns också uppgifter om dop och konfirmation.

Medlemskapet ger rösträtt från 16 års ålder i alla kyrkliga val. Medlem som är döpt kan väljas till förtroendeuppdrag till kyrkofullmäktige och kyrkoråd i församlingen, liksom som till motsvarande uppdrag i stiftet och nationellt.

Medlemmar som deklarerar inkomst av tjänst bidrar med en medlemsavgift till sin församling. Kyrkofullmäktige för varje församling beslutar om medlemsavgiftens storlek i procent av den deklarerade inkomsten. I Söderhamn-Sandarne församling är medlemsavgiften 1,09 % (2023) av den del av inkomsten som är underlag för skatt.

Barn och ungdomar har oftast inte så stor inkomst att den är beskattningsbar, det betyder att de inte heller betalar medlemsavgift.

Den som är medlem har rätt till begravningsgudstjänst och det utan avgift. Dop kostar inget, inte heller konfirmation och inte ett bröllop heller om minst en i ett par är medlem. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är gratis i vilken församling det än sker. Alltså även i en annan församling än den som medlemskapet är kopplad till. Svenska kyrkans församlingar har ett system för att fördela kostnaderna mellan varandra.

Medlemsavgifterna är helt avgörande för finansiering av församlingens verksamhet. En mindre del av medlemsavgiften förs vidare inom Svenska kyrkan för att betala större delen av det gemensamma arbetet i stiftet som församlingen ingår och det nationella arbetet för hela Svenska kyrkan.

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som går till församlingen, eftersom staten gett Svenska kyrkan uppdraget att svara för begravningsverksamheten i hela landet, med undantag för Tranås och Stockholms kommuner.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Några ungdomar sitter i en ring med benen in mot mitten.

Medlemmar gör en öppen kyrka möjlig

Livet i församlingen är öppet och utan krav på prestation. Medlemsavgifterna och kollekterna gör det möjligt med en verksamhet utan avgifter.