Foto: Egendomsförvaltningen

Besök ett stiftsreservat!

Skara stift har 25 stiftsreservat. Det innebär att områden som har högt natur- och/eller kulturvärde avsatts som reservat med särskilda skötselinstruktioner.

Ett stiftsreservat är ett utpekat område av varierande storlek med extra höga naturvärden. Det kan vara allt från en gammal betad ekhage till gammelskog eller ett kulturminne som ett gammalt sågverk. Just nu arbetar vi med att ta fram en plan för upprustning och utveckling av våra stiftsreservat som har funnits i snart 20 års tid.

Nyckelbiotop

Enligt lag skall större skogsägare själva undersöka den egna skogens innehåll av hotade arter. Områden med värdefullt innehåll av arter kallas nyckelbiotoper och registreras hos Skogsstyrelsen. På Skara stifts marker finns över 100 nyckelbiotoper som tillsammans omfattar 300 hektar. Det motsvarar drygt en procent av stiftets produktiva skogsmarker. Bevarandet av nyckelbiotoper kräver ibland orördhet men också skötsel. Exempelvis kan man behöva avverka inväxande gran i kärrmarker med rik växtlighet.

Kyrkan vill gå längre i sina miljöåtaganden än vad skogsvårdslagen kräver. Bland annat inrättas därför egna skyddade områden såsom stiftsreservat. Skara stifts första stiftsreservat Gullängen inrättades 1990. Som nummer två invigdes 1992 Oxhagens Stiftsreservat i Berg, Lerdala, under medverkan av bland annat biskop Lars-Göran Lönnermark. Därefter har ytterligare 23 stiftsreservat inrättats. Länsstyrelsen har också avsatt naturreservat helt eller delvis på mark tillhörande stiftet. I dag finns det ungefär 2 600 hektar reservat på kyrkans marker.

 

Klicka för att läsa mer

Läs mer - stiftsreservat

Här kan du läsa mer om stiftsreservaten.
Ladda ner foldern "Natur i Skara stift".

Kontakt - stiftsreservat