Foto: Anna Theander

Varför äger kyrkan mark?

Att kyrkan äger mark känner kanske de flesta till. Men varför är det egentligen så? Och vad betyder det att kyrkan i sitt markägande också vill satsa på "mjuka värden" i form av natur- och kulturupplevelser?

Kyrkans stora markinnehav på cirka 1 procent av all mark i Sverige används numera inte bara till traditionellt jord- och skogsbruk. Här i Skara stift vill vi även göra det möjligt för fler människor att få uppleva naturen genom till exempel vandringsleder och cykelleder.

Stiftets marker

Kyrkan har ägt mark sedan medeltiden i Sverige – kyrkor, begravningsplatser, jord och skog. Skara stifts marker omfattar omkring 27 000 hektar produktiv skogsmark och 10 000 hektar jordbruksmark.

Skogsbruk och jakt

Skogsbruket bedrivs kommersiellt men med en övergripande målsättning – ”Bruka men inte förbruka”. Det praktiska skogsbruket bedrivs så att skogen som miljö och livsrum för människor, djur och olika växter bibehålls och utvecklas. På markerna där till exempel vandringsleder går bedrivs det samtidigt ett aktivt skogsbruk och även jakt under vissa tider. När jakt pågår upplyses det genom extra skyltning och då kan det var bra att vara extra uppmärksam och förberedd på att det kan förekomma lösa hundar i skogen.

Biologiska, kulturella, sociala och existentiella värden

Bevarande av naturvärden och hållbarhet är en naturlig del i skogs- och jordbruket på kyrkans marker. Att bevara hotade miljöer och växter är allra viktigast, men åtgärder för friluftsliv och motion prioriteras också. På stiftets marker arbetar vi med biologiska värden genom till exempel bevarandet av viktiga nyckelbiotoper - områden med värdefullt innehåll av hotade arter. De kulturella värdena kan innebära att vi bidrar till att bevara ett kulturhistoriskt viktigt sågverk i en gammal bruksmiljö.

En del av detta arbete är våra Stiftsreservat som du kan läsa mer om här 

Ekosystemtjänster

Skara stift möjliggör byggnation av infrastruktur för ett ökat friluftsliv genom att upplåta mark för vandringsleder och cykelleder. Målsättningen är att fler människor ska få ta del av de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till en ökad social välfärd och högre livskvalitet.

Du är varmt välkommen ut i vår vackra natur i Skara stift! Tänk bara på att inte störa eller förstöra och följa gällande bestämmelser kring till exempel eldning.

Du kan läsa mer om Allemansrätten här