Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med förskolans verksamhet, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechef så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas via e-post till yvonne.mattsson@svenskakyrkan.se eller med vanlig post till:

Förskolan Nyckelpigan
Samskolevägen 6
133 34 Saltsjöbaden

Skriftliga klagomål delges till huvudmannen. Handlingar som skickas till oss dokumenteras och sparas och behandlas inte som anonyma.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 10 arbetsdagar skall rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till huvudmannen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Blankett

Blankett för klagomål Nyckelpigans förskola

Ladda ned