Foto: J Frandsen

Kyrkoreservatet Prästholmen

Kavarö, Öregrund

Prästholmen i nordöstra Uppland är en 30 hektar kustnära skogsfastighet. Området är identifierat av Länsstyrelsen som ett prioriterat område för skydd av kalkbarrskogar och nyckelbiotop. Kyrkans inventering bekräftar att området hyser höga naturvärden och behöver bevaras och förvaltas så att den biologiska mångfalden bibehålls och kan utvecklas i framtiden.

Invigning av det nya kyrkreservatet Prästholmen

Inrättande av nya kyrkoreservat sker inte så ofta, senaste gången var mer än tio år sedan. Detta firades på plats, måndag 6 sep, med biskop Karin Johannesson, som invigde och provgick den natursköna promenadslingan om knappt två kilometer.

Stenklippor med växter vid havskust

Kyrkreservat

Upprättandet av så kallade Kyrkreservat är kyrkans sätt att bevara värdefulla naturtyper. Till reservaten är alla välkomna för rekreation, friluftsliv och för att upptäcka spännande och vackra naturmiljöer.