Prästholmen

Prästholmen är en 30 ha stor, kustnära skogsfastighet i nordöstra Uppland. Området är identifierat av Länsstyrelsen som ett prioriterat område för skydd av värdefulla kalkbarrskogar och största delen av skogen uppfyller kriterierna för kalkbarrskog och nyckelbiotop.

Reservatet har en varierande topografi med hällmark och surdrog. Även skogstyp varierar med hasselrik lövskog, alsumpskog och blandad löv- och barrskog.

Inom reservatet finns flera kalkgynnade arter så som violgubbe och hällebräcka som båda är rödlistade som sårbara (VU).

Luktar det illa? Då kan det vara stinksvamp i närheten. Stinksvampens odör attraherar flugor och andra insekter som vanligtvis dras till as. Insekterna äter av svampen och då fastnar det sporer på dom som dom senare sprider.

Till er som utnyttjar denna möjlighet för en stunds skön avkoppling önskar Uppsala stift att ni tar största möjliga hänsyn till den flora och fauna som finns i området.

Arter

Violgubbe (gomphus clavatus) – En violett svamp som trivs i kalkrika gran- eller bokskogar.

Hällebräcka (saxifraga osloënsis) – En ört med vita blommor som trivs på kalkrika berggrunder och jordarter.

Stinksvamp (phallus impudicus) – En mycket illaluktande svamp som lever på förmultnande träddelar. De unga exemplaren ser ut som ägg och brukar kallas för häxägg.

Informationsblad Prästholmen kyrkreservat (pdf)

Naturvärdesinventering Prästholmen

Hitta till Prästholmen kyrkreservat

Informationstavla och parkeringsplats finns på följande platser: