Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som tar del av vår verksamhet, medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR.

Information om Pajala församlings personuppgiftsbehandling. Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av en församling. Svenska kyrkan och dess församlingar erbjuder bland annat dop, konfirmationer, vigslar och begravningar, och firar gudstjänster. Kyrkan ordnar också aktiviteter som ungdomsgrupper, pensionärsträffar, läger och språkcaféer. För att vi ska kunna erbjuda det här till våra medlemmar måste vi behandla vissa personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling avseende:


Medlemsskap
Som medlem i Svenska kyrkan hanterar vi ditt namn, personnummer, adress, civilstånd. Uppgifterna hämtas från folkbokföringen. Detta gör vi för att kunna hantera medlemskapet och för att kunna kommunicera med dig samt för att uppfylla de lagar och regler som styr vår verksamhet. Den rättsliga grunden är intresseavvägning. Uppgifterna sparas så länge du är medlem och tre månader därefter.

Kyrkliga handlingar
Det vi registerar finns att läsa på (SvKB 2019:1) och på (SvKB 2009:9) kan ni läsa vilka personuppgifter vi har registrerat.

Dop
När du bokar dop kommer vi att hantera personnummer, namn och adress till dopkandidaten samt, om dopkandidaten är minderårig, även vårdnadshavarnas personnummer, namn, adress, civilstånd, telefonnummer och e-postadress samt uppgift om eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan. Uppgifterna hämtas dels från den som bokar dopet, från folkbokföringen och från kyrkobokföringen. Personuppgifterna används för att kunna genomföra dopet, kunna kommunicera i samband med dopet och i framtiden samt för att uppfylla de lagar och regler som styr vår verksamhet. Den rättsliga grunden är intresseavvägning. Det vi registrerar finns at läsa på (2019:1) och på (SvKB 2009:9) kan ni läsa vilka personuppgifter vi har registrerat.

Konfirmation
Om du vill konfirmera dig hanterar vi ditt personnummer, namn, adress, uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan, uppgifter om specialkost och eventuella sjukdomar samt gruppfotografi. Uppgifterna hämtas från konfirmanden själv och från medlemsregistret. Om du är under 16 år måste vårdnadshavare samtycka till behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgifterna används för att kunna genomföra konfirmationen och för att kunna kommunicera med dig samt för att uppfylla de lagar och regler som styr vår verksamhet. Vi hanterar också namn och telefonnummer till en anhörig för att kunna kommunicera. Den rättsliga grunden är intresseavvägning. Uppgifterna om specialkost och sjukdom raderas efter konfirmationens slut. Resterande uppgifter sparas enligt Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2019:1) och på (SvKB 2009:9) kan ni läsa vilka personuppgifter vi har registrerat. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som hjälper oss med tjänsten. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för och inte spridas vidare.

Vigsel
Par som vill gifta sig behöver uppge bådas personnummer, namn, adress, uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan och minst en persons telefonnummer och eventuellt e-postadress. Uppgifterna hämtas dels från den som bokar vigseln, från folkbokföringen och från kyrkobokföringen. Personuppgifterna används för att kunna genomföra vigseln och för att kunna kommunicera i samband med detta samt för att uppfylla de lagar och regler som styr vår verksamhet. Den rättsliga grunden är intresseavvägning. Det vi registrerar finns at läsa på (2019:1) och på (SvKB 2009:9) kan ni läsa vilka personuppgifter vi har registrerat.

Begravning
Vid begravning hanterar vi en anhörigs personnummer, namn, adress, telefonnummer och uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan. Personuppgifterna kommer från den som bokar begravningen, vilket i de flesta fall är en begravningsbyrå, samt från folkbokföringen. Personuppgifterna används för att kunna genomföra begravningen och för att kunna kommunicera i samband med detta, samt för att uppfylla de lagar och regler som styr vår verksamhet. Den rättsliga grunden är intresseavvägning. Det vi registrerar finns att läsa på (2019:1) och på (SvKB 2009:9) kan ni läsa vilka personuppgifter vi har registrerat.

Gravrättsinehavare
För den som är gravrättsinnehavare hanterar vi namn, personnummer, adress och eventuellt telefonnummer. Personuppgifterna hämtas direkt från gravrättsinnehavaren samt från folkbokföringen. Uppgifterna införs i gravbok/gravregister för att vi ska kunna uppfylla begravningslagen och utgör underlag för erbjudande om förnyelse av gravrätt och för övrig kommunikation med gravrättsinnehavare.

Behandlingen sker på grund av rättslig förpliktelse (begravningslagen) och kommer enbart att användas inom begravningsverksamheten. Det vi registrerar finns att läsa på (2019:1) och på (SvKB 2009:9) kan ni läsa vilka personuppgifter vi har registrerat.

Gravskötsel
När man tecknar ett gravskötselavtal hanterar vi kundens namn, personnummer och adress. Personuppgifterna hämtas direkt från kunden samt från folkbokföringen. Uppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla vår del av avtalet och för att kunna kommunicera med kunden. Den rättsliga grunden är avtal. Uppgifterna sparas ett år efter att avtalet upphört och raderas sedan.

Volontär
En person som ställer upp som volontär ingår ett avtal med församlingen. Vi hanterar volontärens personnummer, namn, adress, telefonnummer. Uppgifterna kommer från volontären. Detta gör vi för att veta vilka personer som innehar volontäruppdrag och för att kunna kommunicera med dem. Den rättsliga grunden är avtal. Uppgifterna sparas så länge volontären innehar uppdraget och det vi registrerar finns att läsa på (2019:1) och på (SvKB 2014:1) kan ni läsa vilka personuppgifter vi har registrerat.

Arbetssökande
Om du söker arbete hos oss hanterar vi de personuppgifter som du har uppgett i din ansökan. Detta gör vi för att kunna behandla din ansökan och för att kunna kommunicera med dig. Den rättsliga grunden är intresseavvägning. Uppgifterna sparas i två år efter avslutad rekrytering för att vi ska kunna uppfylla arbetsrättslig lagstiftning, tillexempel diskrimineringslagen.

Deltagare i våra verksamheter
Vi erbjuder många olika verksamheter, exempelvis körer, barn- och ungdomsverksamhet och sorgegrupper. I de fall vi behöver hanterar vi personuppgifter och då främst namn och telefonnummer, för att kunna kommunicera med deltagarna. Den rättsliga grunden är intresseavvägning. Det vi registrerar finns at läsa på (2019:1) och på (SvKB 2014:1) kan ni läsa vilka personuppgifter vi har registrerat.

Offetntlighet och sekretess
Svenska kyrkans handlingar och begravningsverksamhetens handlingar är offentliga enligt Kyrkoordningen kapitel 53 respektive Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att var och en har rätt att ta del av alla handlingar som inte skyddas av sekretess. De offentliga handlingarna ska arkiveras enligt särskilda regler. Läs mer om Svenska kyrkans Offentlighetsprincip. 

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. Du kan även begära rättelse, flytt och i vissa fall begränsning av behandlingen eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst ta tillbaka till samtycke. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).  

Läs mer om hur Svenska kyrkan behandlar personuppgifter på nationell nivå.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för personuppgifterna är Pajala församling,
org.nr 252004-2850, Laestadiusvägen 38, 984 31 Pajala.
Om du har frågor om församlingens personuppgiftsbehandling
är du välkommen att kontakta Britta Eriksson, 0978-758 80

GDPR Facebook
Om du gör inlägg eller kommenterar på vår Facebooksida eller i våra Facebookgrupper kan dina personuppgifter överföras till USA, vilket kan innebära vissa risker. 

Om du som användare gör kommentarer eller inlägg på vår Facebooksida eller i våra Facebookgruppen kommer det du publicerar att överföras utanför EU, eftersom Facebook har servrar i USA. Församlingen har ingen kontroll över detta, men vi har ett delat ansvar med Facebook. 

USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav gällande hantering av personuppgifter som ställs inom EU, vilket kan innebära vissa risker för dina personuppgifter. Exempelvis kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter från Facebook. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras. Facebook har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt eller omöjligt för dig att hävda dina rättigheter, t.ex. rätten till radering, gällande eventuella personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. 

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Dataskyddsombud

Agio System och Kompetens AB
Gabriella Blombäck 
gabriella.blomback@agio.se
Tfn: 070-3564681
Varvsgatan 41
972 32 Luleå