Kristen tro

Kristen tro har tagit sig olika uttryck i olika kulturer och i olika tider, men kärnan är densamma. Vi tror på Gud, på hans son Jesus Kristus och på den Helige Ande.

Kristen?

Att vilja tro är en bön om att få tron som gåva. Kristen är därmed den som vill vara det. Att leva som kristen är att ha en relation till Gud, treening. Ett annat sätt att definiera vem som är kristen är att den som är döpt är kristen. Individen bärs av kyrkans tro och bön. 

 

Trosbekännelse

Trosbekännelsen har en central plats. Den läser vi i kyrkan varje gudstjänst. Det är som en sammanfattning av bibelns budskap. Vi upprepar samma ord, ord som formades i kyrkans barndom och som kristna stämt upp i under århundranden, över hela världen. Den är inte en individuell redovisning utan kyrkans gemensamma bekännelse. Vi tror, säger vi, och vi påminner varandra om vem Gud är. Läs hela trosbekännelsen.

I tron ryms både ett jag och ett vi. Hur du formulerar din tro och vilka gudsbilder som är betydelsefulla för dig kan ingen annan bestämma över.

 

Jesus Kristus

När vi lär oss om Jesu liv, hans död och uppståndelse får vi en tydlig bild av vem Gud är. Av kärlek till världen och människorna blev Gud människa i Jesus Kristus. Med brister, lidande och död på ett kors.

Och - efter döden - uppståndelsen. Det är vändpunkten från död till liv för var och en av oss. Därför används korset som den kristna symbolen för hoppet, om liv också efter döden.

Läs mer om Jesus.

 

Treenig Gud

När vi talar om Gud Fader, sonen Jesus Kristus och den Helige Anden talar vi om tre bilder av EN Gud. Termen kyrkan använder är treenig. Om detta är svårt att förstå används ibland bilden av vatten. Ett vatten i tre olika skepnader: is, rinnande vatten och vattenånga. 

 

Bibeln och kyrkoåret

Bibeln består av 77 böcker, skrivna av olika författare, i olika tider. Bibeltexterna handlar om alla mänskliga känslor, om glädje, sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp. I kyrkoårets kalender har varje söndag och helgdag ett eget tema med tillhörande bibeltexter. Att läsa kyrkoårets bibeltexter hjälper oss att fundera över våra egna liv. Läs mer om Kyrkoårets uppdelning, innehåll och betydelse

Läs mer om bibeln på Svenska kyrkans nationella hemsida.

bibeln.se kan du som vill läsa hela bibeln och även söka speciella bibelord.

 

Mer att läsa om kristen tro

På Svenska kyrkans nationella hemsida finns mycket mer att läsa om kristen tro. Där kan du dels hämta fakta om Svenska kyrkans gemensamma tro, dels hämta kunskap och inspiration för din egen tro. 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Den apostoliska trosbekännelsen