Foto: Kristina Strand Larsson

Överprövning av beslut

De beslut som vi fattar i Svenska kyrkan kan som huvudregel bli föremål för prövning i högre instans. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Digital anslagstavla

Detta är Svenska kyrkan Örebro pastorats digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkorådet, valnämnden och kyrkogårdsutskottet. När ett protokoll har justerats meddelas det på denna sida.

Som medlem i Svenska kyrkan har du möjlighet att begära prövning av beslut som du tycker inte har gått rätt till eller som gått dig emot. Du kan begära prövning av beslut som fattats av din församling eller pastoratet du bor i.

Prövning av beslut

Beslutsprövning – så går det till

 • Du kan begära prövning av beslut av kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och kyrkoherde eller församlingsherde samt beslut som fattats på delegation av dessa.
 • Klagotiden är tre veckor. Det betyder att du kan begära beslutsprövning inom tre veckor från det att beslutet anslagits på pastoratets eller församlingens anslagstavla.
 • Beslutsprövning innebär att beslutet prövas av domkapitlet. En beslutsprövning kan resultera i att beslutet antingen består eller upphävs.
 • Vill du få ett beslut prövat kontaktar du oss via telefon, e-post eller personligt besök och får en blankett att fylla i. Du hittar Örebro pastorats informationsservice på Storgatan 27A och du når oss på orebro.pastorat@svenskakyrkan.se eller genom att ringa 019-15 45 00.

Fyra orsaker till att begära beslutsprövning

Du kan begära att beslut prövas om du anser att ett beslut:

 • inte har tillkommit i rätt ordning,
 • hänför sig till något som inte är en angelägenhet för församlingen eller pastoratet,
 • har fattats av ett organ (eller person) som har överskridit sina befogenheter, eller
 • strider mot kyrkoordningen, någon annan kyrklig bestämmelse eller någon rättsregel som Svenska kyrkan har att följa.

Du kan överklaga beslut som berör dig

Det finns grupper av beslut som du kan överklaga oberoende av om du är medlem eller ej. Överklagandet kan resultera i att beslutet upphävs och att det ersätts med ett nytt beslut.

Du kan överklaga beslut som berör dig och gått dig emot som rör rätt att delta i konfirmation, vigsel, begravning, beslut om kyrkotillhörighet, upplåtelse av kyrka, beslut om utlämnande av handling och sekretess. Dessutom är samtliga beslut som Svenska kyrkan fattar i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten och som utgör myndighetsutövning möjliga att överklaga.  

Överklagande – så går det till

 • Du kan överklaga beslut som angår dig, går dig emot och är möjliga att överklaga enligt gällande juridik. Det kan handla om beslut av beslutsorgan eller kyrkoherde, församlingsherde, kyrkogårdschef samt beslut som fattats på delegation av dessa.
 • Klagotiden är tre veckor. Det betyder att du kan överklaga inom tre veckor från den dag du fått besked om beslutet. Om du överklagar ett beslut som fattats av ett beslutsorgan gäller klagotiden från det att protokollet anslagits på pastoratets eller församlingens anslagstavla.
 • Överklagandet innebär att beslutet prövas av domkapitlet i Strängnäs, Länsstyrelsen i Dalarna, Kammarrätten el dyl. Överklagandet kan resultera i att beslutet upphävs och att det ersätts med ett till innehållet nytt beslut.
 • Vill du överklaga ett beslut kontaktar du oss på telefon, e-post eller personligt besök och får en blankett att fylla i (+ stöd i att formulera din överprövning). Du hittar Örebro pastorats informationsservice på Storgatan 27 och du når oss på orebro.pastorat@svenskakyrkan.se eller genom att ringa 019-15 45 00.